Allmänna kommentarer

Under 2005 rapporterades 33 060 personer smittade med klamydia i Sverige, vilket innebär att i genomsnitt 90 personer smittades varje dag i landet. Efter en ökning med 20 procent under 2004 sågs en ytterst måttlig ökning på 2,4 procent under 2005, men det är ännu för tidigt att säga om detta är en tillfällig avvikelse i den uppåtgående trenden eller om kulmen i epidemin är nådd.

Landsting

I hälften av de svenska landstingen minskade antalet anmälda fall per 100 000 invånare under 2005 jämfört med 2004. I övriga landsting sågs en ökning. I storstadsregionerna, där de flesta anmälda fallen återfanns, var ökningen mycket liten. Skåne uppvisade en minskning medan Stockholms län ökade med 4 procent och Västra Götaland med 1 procent.

Smittland

Flertalet rapporterade fall smittades i Sverige (87 %), medan 6 procent uppgavs vara smittade utomlands framför allt i Thailand, Spanien, och Storbritannien. Av dem som smittades i Thailand var 79 procent män, medan 76 procent av dem som smittades i Storbritannien och 65 av dem som smittades i Spanien var kvinnor. För 7 procent saknas uppgift om smittland.

Kön och ålder

Fler än hälften var kvinnor (57 %), vilket motsvarar 18 762 fall och 14 254 var män. 44 personer var av okänt kön. Den åldersgrupp som visat den största ökningen de senaste åren är 15-19 åringarna. Flickor i åldrarna 15 till 19 år rapporterades smittade i nästan samma utsträckning som 20-24-åriga kvinnor under 2005, en trend som startade redan under 2004.

Den ökning som under 2004 ägde rum bland pojkar i åldrarna 15 till 19 år avstannade helt under 2005. Inom de övriga åldersgrupperna syns varken bland män eller kvinnor någon nämnvärd förändring jämfört med 2004. Antalet 14-åringar, som ökade under 2004 har inte förändrats.

Figur. Antal klamydiafall per åldersgrupp per 100 000 invånare

Sex mellan män

Bland män som har sex med män rapporterades 302 smittade män att jämföra med 2004 då 338 män anmäldes, en minskning med 11 procent. De flesta var i åldern 20-29 år och flertalet uppgavs ha smittats i Sverige.

Lymfogranuloma venereum

Under 2003 och 2004 rapporterades ett utbrott av lymfogranuloma venereum (LGV) bland män som har sex med män i Europa. I Sverige har tre fall av sjukdomen rapporterats i denna grupp. LGV orsakas av serotyperna L1, L2 och L3 av bakterien Chlamydia trachomatis, vilken vanligtvis ger genital klamydiainfektion. Utbrottet i Europa orsakades av serotypen L2. Även de svenska fallen var infekterade med denna serotyp.

/Margareta Löfdahl, Avdelningen för epidemiologi, SMI