Under det gångna året har 67 fall av TBE diagnostiserats i Stockholms län varav 50 har uppgivit smittort inom länet och 13 (19 %) inom angränsande län. För två personer saknas uppgift om smittort. Totalt har 55 personer smittats inom Stockholms län, vilket proportionellt sett är en minskning jmf med det totala antalet fall tidigare år, se figur 1.

TBE- fall 1989 - 2005, totalt antal fall (ljusblå stapel), AB län (mörkblå stapel)

40 personer (60 %) har sökt infektionsklinik och 10 (15 %) primärvården varav 4 remitterats vidare till infektionsklinik, se tabell 1.

Tabell 1. Anmälande enhet och antal fall 2005 (totalt 67 fall)

KS infektionsklinik

11

Astrid Lindgrens barnsjh

6

DSinfektionsklinik

5

HS barnklinik

2

HSinfektionsklinik

12

Sachsska barnsjh

2

SöSinfektionsklinik

12

Övr. slutenvårdskliniker

11

Primärvården

6

Det har förekommit två fall av vaccinationsgenombrott, båda vaccinerade enligt rekommenderat vaccinationsschema.

Den enkät som använts under åren 2002-2004, visar att majoriteten, 65-70%, är fast boende eller har sommarställe på smittorten, och att endast 10-20% gjort dagsturer till smittorten, se tabell 2

Tabell 2. Typ av vistelse

2002

2003

2004

Egen/hyrd sommarstuga

28 (45 %)

36 (49 %)

42 (37 %)

Fast boende

15 (24 %)

12 (16 %)

39 (34 %)

Dagsturer

12 (19 %)

10 (14 %)

13 (11 %)

Kollo/arbete/golf

0

1

5

Båtluffat/seglat

2

4

4

Uppgift saknas

5 (8 %)

9 (12 %)

12 (10 %)

För ytterligare information se uppdaterad karta över riskområden och vaccinationsrekommendationer på Stockholms smittskyddsenhets webbplats.

/Mona Insulander, Smittskyddsenheten, Stockholms läns landsting