Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) och Läkemedelsverket, har vid tre tidigare tillfällen, 2002, 2003 och 2005, i samarbete publicerat rekommendationer för behandling av HIV-infektion. Under ledning av RAV har nu en arbetsgrupp på nytt reviderat texten som finns tillgänglig på RAV:s webbplats . Sedan de tidigare behandlingsrekommendationerna publicerades för två år sedan har ett nytt läkemedel tillkommit; proteashämmaren darunavir (Prezista®). Dessutom finns läkemedel ur två helt nya läkemedelsgrupper, integrashämmaren raltegravir (MK-0518) och CCR5-hämmaren maraviroc (Celsentri®), samt NNRTI-preparatet etravirin (TMC-125) tillgängliga för licensförskrivning. De viktigaste förändringarna jämfört med behandlingsrekommendationerna från 2005 är att abakavir har ersatt zidovudin som förstahandsläkemedel vid tidigare obehandlad HIV-infektion och att behandling nu rekommenderas innan CD4-celltal understiger 250 celler per mikroliter. Därutöver har en rekommendation för behandling av HIV-infektion hos barn tillkommit.

/Jan Albert, professor, Avdelningen för virologi, immunologi och vaccinologi