Under 2006 rapporterades färre nya fall av tuberkulos i Sverige än under 2005 men 2006 års nivå ligger dock fortfarande högre än under femårsperioden år 2000-2004. Jämfört med 2005 var nedgången tydligast bland i Sverige födda förskolebarn (från 26 till 4) samt bland utrikesfödda män i åldern 18 - 64 år (från 189 till 139).

Andelen i Sverige födda tuberkulospatienter ökade under den senaste fyraårsperioden från 25 procent under 2003 och 2004 till 27 procent under 2005 (155/571) och 28 procent under 2006 (139/498), medan andelen utrikesfödda patienter minskade från 74 till 72 procent.

Antalet utrikesfödda tbc-patienter med ursprung från Afrika ökade från 135 under 2003 till drygt 170 under 2004 och 2005 (motsvarande drygt 270 per 100 000), men minskade därefter till 154 under 2006. Den tydligaste förändringen under 2006 gällde antalet tbc-patienter med ursprung från Asien, som ökade från drygt 90 under 2003 och 2004 (motsvarande 32 per 100 000) till 143 under 2005 (53 per 100 000) respektive 118 under 2006 (41 per 100 000).

Bland i Sverige födda tuberkulospatienter var medianåldern 71 år (variation från 6 månader till 95 år). I åldersgruppen under 65 år låg incidensen av tuberkulos under 1 fall per 100 000 invånare. Av totalt 18 i Sverige födda patienter i åldersgrupp 0-24 år var 14 födda av föräldrar från utomeuropeiskt land. Sex av dessa uppgavs tidigare BCG-vaccinerade, en var ovaccinerad och för sju saknades uppgift om vaccination. Bland utrikes födda tuberkulospatienter var medianåldern 32 år (variation från 9 månader till 86 år).

Tjugotvå patienter avled inom två månader från diagnos, medianålder 81 år, variation från 43 till 95 år. Den direkta dödsorsaken uppgavs vara tuberkulos i tre fall, annan sjukdom i sex fall, medan uppgift om dödsorsak saknades för 13 av patienterna.

Den fullständiga rapporten med uppgifter om resistens m.m finns på SMI:s webbplats under Statistik/tuberkulos

/Victoria Romanus, överläkare, avd. för epidemiologi