Sedan cirka 6 månader finns ett registrerat vaccin mot humant papillomvirus (HPV). Ytterligare ett sådant vaccin förväntas bli registrerat under 2007. Vaccinernas främsta syfte är att förhindra utveckling a livmoderscancer som till cirka 70% orsakas av de HPV-typer som ingår i vaccinerna. Eftersom HPV överförs sexuellt torde bäst resultat nås om man vaccinerar flickor före sexualdebut, t ex i 12-årsåldern.

Kliniska studier av HPV-vaccinerna har visat att man med 3 doser uppnått mycket god skyddseffekt mot HPV-orsakade cellförändringar av den typ som utgör förstadier till livmodershalscancer. Skyddets varaktighet har dock ännu inte kunnat fastställas och det är inte osannolikt att påfyllnadsdoser kan behöva ges efter grundimmuniseringen.

Eftersom livmodershalscancer uppstår lång tid efter vaccinationen är det väsentligt att redan nu samla uppgifter om vilka som vaccinerats. Man kan därmed studera om spektrumet av HPV-typer som orsakar livmodershalscancer ändras som en följd av vaccinationerna samt skyddets varaktighet. Dessutom möjliggör ett register en systematisk uppföljning av biverkningar till vaccinerna.

Smittskyddsinstitutet (SMI) har valt att följa effekterna av HPV-vaccination i ett vetenskapligt projekt. I detta ombeds alla vaccinatörer som ger HPV-vaccin att, efter information till och medgivande från de vaccinerade, registrera alla vaccinationer i ett av SMI skapat vaccinationsregister (Svevac).

Den 12/4, cirka 6 månader efter att det första HPV-vaccinet blev tillgängligt, har 1785 registreringar gjorts. Detta torde vara en relativt hög andel av de personer som erhållit vaccinet. I en analys av 571 av de vaccinerade framgår att 54% var födda 1986 eller tidigare, d.v.s. de hade sannolikt i hög frekvens sexualdebuterat.

Den bedömning som görs av SMI, liksom av vaccinfabrikanterna, är att det är av mycket stor vikt att fortsätta med en systematisk och mycket långsiktig registrering av HPV-vaccinationer.

/Ragnar Norrby, generaldirektör, SMI