Trender

År 2006 anmäldes 171 fall av syfilis, vilket är en ökning med 57 procent jämfört med år 2005. Av de 171 fallen var det endast 47 % som rapporterades med både klinisk och laboratorie- anmälan, 34,5 % med endast klinisk anmälan och 18 % bara med laboratorieanmälan.

Incidensen ökade 1,6 gånger jämfört med förgående år (2005 – 1,2/100 000 invånare, 2006 – 1,9/100 000 invånare). Syfilisincidensen minskade under 1990-talet men har därefter ökat varje år sedan början på 2000-talet. Incidensen är högre bland män än bland kvinnor (se Fig.1) och den största ökningen på 2000-talet skedde bland män som har sex med män (MSM).

Ålder

Medelåldern för kvinnor var 35 år (22– 82 år) och för män 40 år (15 – 73 år). För heterosexuellt smittade män var medelåldern 40 år (19 – 72 år) och för MSM var medelåldern lägre - 38 år (20 – 60 år). Antalet syfilisfall bland kvinnor ökade jämfört med 2005 i följande åldersgrupper: 25-29 år (från 6 till 12 fall), 30-34 år (från 4 till 15 fall) och 35-39 år (från 2 till 7 fall). Bland män ökade antal fall av syfilis mest i följande åldersgrupper: 25-29 år (från 10 till 18 fall) och 55-59 år (från 1 till 9 fall).

Geografisk spridning

Liksom tidigare år rapporterades flest fall av syfilis från storstadslänen, Stockholm (28 %), och Skåne (34 %). Högst incidens sågs i Skåne med 4,9 fall per 100 000 invånare där också den största ökningen skett jämfört med år 2005 (0,8 fall per 100 000 invånare). Hög incidens sågs också i Blekinge län – 4,0 fall per 100 000 invånare, Kalmar län med 3,4 fall per 100 000 invånare, Gävleborg län – 2,9 per 100 000 invånare och Stockholms län – 2,5 fall per 100 000 invånare.

Kön och smittväg

Kvinnornas andel ökade under 2006 till 27 % av alla fall (15 % i år 2005), en ökning med 2,7 gånger (från 17 fall till 46 fall) jämfört med föregående år. Bland MSM observeras 2006 jämfört med 2005 en minskning med 16 % och bland heterosexuellt smittade män en ökning med 7 %. Antal fall med okänd smittväg för män var 26,5 % (32 fall) och för kvinnor 43,5% (20 fall).

Smittland

Andelen fall som smittats i Sverige var 30% (jämfört med 40% 2005). Utlandssmitta stod för 47% (49% i 2005) och okänt smittland 23% (11% i 2005). I en del fall upptäcktes infektionen i samband med inflyttning till Sverige. Femton procent av kvinnorna var smittade i Sverige, 46% var smittade utomlands (Europa, Asien, Afrika) och för 39% av kvinnorna saknas smittland. Av de heterosexuellt smittade männen var 30% smittade i Sverige, 11% smittades i Thailand och 11% smittades i Ryssland. Bland MSM var 56 % smittade i Sverige (av dessa var 54% smittades i Stockholm län), 6 % smittades i Thailand och resten i Europa eller Nordamerika.

/Inga Velicko, avd för epidemiologi