Trots massiva åtgärder för att stoppa spridningen av rabies i Kina återfinns sjukdomen fortfarande högt på listan över de infektionssjukdomar som skördar flest liv i Kina. Förra året (2006) rapporterades mer än 3 200 humanfall. Det verkliga antalet fall är troligen betydligt större då mörkertalet sannolikt är stort.

Hund utgör den i särklass vanligaste smittkällan för människan. I Kina har antalet hundar ökat explosionsartat de senaste åren. Det mest effektiva sättet att skydda människor från rabies är att vaccinera hundpopulationen, såväl familjehundar som lösdrivande hundar. I Kina har stora vaccinationskampanjer utförts men trots omfattande insatser beräknas endast 5 procent av hundarna vara vaccinerade vilket inte är tillräckligt för att stoppa spridningen av rabies. I bekämpningen av rabies är även begränsningen av antalet hundar är viktigt. Ett stort antal lösdrivande hundar har avlivats. I vissa områden av Beijing, som beräknas ha cirka 1 miljon familjehundar, har myndigheterna infört en ” en-hunds-policy”, det vill säga att det är endast tillåtet att ha en hund per hushåll. Skräcken för rabies har även medfört att hund inte längre är lika vanligt på menyn som tidigare.

Alla varmblodiga djur kan drabbas av och sprida rabies. Det blev en kvinna i Florida drastiskt medveten om då hon under en golfrunda blev anfallen och svårt biten av en utter. Strax innan hade uttern jagat och bitit en annan kvinna som var ute och gick med sin hund. Ytterligare en person blev attackerad och biten innan uttern kunde infångas och avlivas. Vid laboratorieundersökning verifierades rabiesmisstanken och samtliga personer som kommit i kontakt med uttern fick postexpositionsbehandling. Ingen har, en månad efter incidenten, drabbats av rabies.

Rabies smittar via saliv från infekterade djur. Vid exposition är det viktigt att snarast noggrant tvätta sårområdet med tvål och vatten följt av riklig sköljning med sprit eller annan desinficerande lösning. En korrekt lokalbehandlig minskar avsevärt risken att drabbas av rabies. För bedömning av vidare behandling (vaccination och immunoglobulin) kontaktas sjukvården.

/ Anna-Lena Hammarin , avdelningen för virologi, immunologi och vaccinologi

Fakta och fördjupning

Sjukdomsinformation om rabies