Socialdepartementet har publicerat ett nytt faktablad om den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Skiften beskriver kortfattat målen, särskilda utvecklingsområden och hur strategin ska genomföras. Faktabladet finns att ladda ner på Regeringskansliets webbplats .

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (proposition 2005/06:60) antogs av riksdagen 2006. Propositionen innehåller en strategi för att förebygga spridning och minska konsekvenserna av hivinfektion och en del andra smittsamma sjukdomar. Den nationella strategin i sin helhet finns att ladda ner på Regeringskansliets webbplats .

Utgångspunkten för strategin är den deklaration, Declaration of commitment on hiv/aids, som FN:s generalförsamling antog vid en särskild session 2001 och som innehåller globala åtaganden om åtgärder för att bekämpa hiv/aids och dess följder.

Läs mer på andra webbplatser:

Regeringskansliet om hiv/aids

Regeringskansliet om satsningen mot hiv/aids

Socialstyrelsen om hiv/STI