Första halvåret 2007 rapporterades 131 fall av syfilis (26 kvinnor och 102 män) vilket är en ökning med 75% jämfört med halvåret 2006. Av de 131 fallen som redovisas i Figuren var det endast 50% som rapporterades med båda klinisk och laboratorie-anmälan, 33% av fallen rapporterades endast med klinisk anmälan och 32% av fallen rapporterades endast med laboratorieanmälan. Detta ger en viss osäkerhet vid bedömning av data. Dessutom innehåller data 6 fall med sen latent syfilis (> 2 år efter smittotillfället), som enligt gällande falldefinition ej ska anmälas (se Smittskydd, Årgång 3, Nr 1, 1997).

Mer än 70% av fallen var liksom tidigare år män (se Fig.). Medelålder för heterosexuellt smittade män var 41 år och för homosexuellt smittade män 37 år (38 år respektive 37 år första halvåret 2006). För kvinnor var medelåldern 33 år (samma som första halvåret 2006).

Största ökningen under första halvåret 2007 i antal fall sågs bland 30-34-åringar med 160% (från 10 till 26 rapporterade fall) och bland 40-44-åringar med 140% (från 10 till 24 rapporterade fall). Ökningen är störst bland män som har sex med män (MSM).

Under första halvåret 2007 rapporterades 59 syfilisfall bland MSM, av dessa var 40 fall (68%) rapporterades från Stockholms län. Störst ökning bland MSM observerades i åldersgrupp 30-34 år med mer än 500% (från 2 till 13 rapporterade fall) och i åldersgrupp 40-44 år med 133% (från 6 till 14 rapporterade fall). Den största ökningen bland MSM observerades i Stockholm landsting med 122 % (från 18 till 40 rapporterade fall). Av de 40 rapporterade fallen bland MSM i Stockholm län var 17 (43 %) smittades i Stockholm tydande på lokalt utbrott.

Bland MSM var 47 av 59 personer (80%) smittades i Sverige jämfört med 18 av 32 personer ( 56%) första halvåret 2006. Av de 14 heterosexuellt smittade männen var 6 personer (43%) smittade i Sverige jämfört med 4 av 17 personer (24%) första halvåret 2006) och 2 personer smittade i vardera Ryssland och Irak. För 28 män var smittvägen okänd.

Bland kvinnor var 5 personer (19%) smittades i Sverige jämfört med 6 personer (30%) första halvåret 2006. Tolv kvinnor (46%) var smittade utomlands jämfört med 10 kvinnor (50%) i första halvåret 2006. Av utlandssmittade var 2 personer smittade i vardera Thailand och Somalia.

Syfilisfall rapporterades från alla landsting utom fyra: Gotland, Halland, Jämtland och Södermanland. (Mer information kan fås på SMI:s webbplats )

/Inga Velicko, Anders Blaxhult, Avdelningen för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet