Friska djur – trygga människor

SVA är ett veterinärmedicinskt kunskapscenter specialiserat på djurs sjukdomar och smittämnen, samt hur de sprids – mellan djur, till människan och i miljön. Sammanlagt är vi 400 anställda och de största yrkeskategorierna är veterinärer, forskare, biomedicinska analytiker och laboratorietekniker.

Avdelningen för sjukdomskontroll, ASK, har expertkunskap inom området allvarliga smittsamma djursjukdomar och zoonoser. Avdelningens samlade kunskap och kompetens rörande smittämnens epidemiologi, förekomst, spridning och överlevnad används för att ge beslutsstöd rörande profylaktiska åtgärder, kontroll och bekämpning av smittsamma djursjukdomar och zoonoser. ASK arbetar utifrån ett vetenskapligt synsätt. ASKs uppdragsgivare och samverkanspartners är EU-organ, centrala myndigheter och departement, djurägarorganisationer och enskilda veterinärer. Avdelningen har under ledning av statsepizootologen ett övergripande ansvar för samordningen av epizooti och zoonosfrågor inom SVA, inklusive akuta utbrott av smittsam sjukdom. SVA ledigförklarar härmed en anställning som

Laborator och sektionschef vid Zoonoscenter

Laboratorn leder och utvecklar tillsammans med avdelningschefen verksamheten vid Zoonoscenter. I arbetsuppgifterna ingår att:

- ansvara för insamling, analys och epidemiologisk bearbetning av data rörande framför allt livsmedelsburna zoonoser.
- ansvara för att zoonosrapporteringen till EU-kommissionen
- medverka vid utredning av sjukdomsutbrott där smittspridning från djur till människa kan misstänkas
- delta i Zoonosrådets verksamhet
- bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom ämnesområdet
- medverka i rådgivning, fortbildning och information rörande zoonoser
- bedriva omvärldsbevakning avseende zoonotiska agens

För anställning fordras grundlig vetenskaplig utbildning inom epidemiologi samt den vetenskapliga skicklighet och de fordringar i övrigt enligt SVAs instruktion som behövs för att fullgöra tjänsten väl. Dessutom krävs goda mikrobiologiska kunskaper. Stor vikt kommer att fästas vid erfarenhet av epidemiologiskt arbete inom det sk ”veterinary public health”-området, samt erfarenheter från arbete med zoonoser ”från jord till bord”. Då tjänsten innebär nära samarbete med flera myndigheter och organisationer kommer stor vikt att fästas vid samarbetsförmåga samt också vid arbetsledande och administrativ kompetens. Tjänsten tillsätts efter såväl vetenskaplig prövning (sk sakkunnigprövning) som efter särskild
prövning.

Välkommen med din ansökan senast den 5 oktober! Dina ansökningshandlingar ska vara märkta med dnr SVA 2007/532. De ska insändas i fyra exemplar till Registrator, SVA, SE-751 89 Uppsala och inkludera ditt C.V., publikationslista, en kortfattad redogörelse för din vetenskapliga verksamhet, samt kopior av de fem publikationer som du tycker bäst representerar din forskning inom området.

Har du frågor? Ring generaldirektör Anders Engvall, statsepizootolog Marianne Elvander eller personaldirektör Håkan Pallin. Facklig företrädare för SACO är Jan Chirico. Samtliga nås på telefon +46 18 67 40 00.
Du kan också besöka vår webbplats www.sva.se för att få mer information.

SVA är beläget i det natursköna Ultunaområdet i södra Uppsala. Ingen trängsel och stress men ändå bara ett stenkast från stan.

STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT
SVA, 751 89 UPPSALA, Tele: 018-67 40 00, Fax: 018-30 91 62, www.sva.se

Ladda ner annonsen i pdf-format