I februari 2007 blev två patienter på Rigshospitalet i Köpenhamn smittade med hiv från en blodgivare. Detta upptäcktes i maj-juni då givaren befanns vara positiv. Detta har i Danmark föranlett en diskussion om hur säker hiv-testningen av blodprodukter är.

Under 2006 gjordes i Sverige 568 314 tester på blod från befintliga blodgivare varav en (1) enhet utföll positiv och naturligtvis ej gavs. Den utredning som företogs visade entydigt att givaren smittats med hiv efter föregående tappningstillfälle och således inte utgjort smittrisk. Sedan testerna infördes 1985 i Sverige finns ingen ”missad” hiv-infektion hos blodgivare som medfört att hiv-smitta överförts till blodmottagare.

Under 2006 blev 39 214 personer preliminärt accepterade som nya blodgivare. Av dessa hade en (1) person positiv hiv-test. Blod från första tappningstillfället används ej av säkerhetsskäl, även om hiv-testen är negativ, till patienter varför det inte finns någon risk för smitta från ”förstagångsgivare”.

I Sverige utförs företrädesvis hiv-testning med s.k. komboteknik, en känslig metod som med chemiluminiscensteknik mäter både HIV p24 antigen (dvs en del av virus) och antikroppar mot hiv. Vid positivt utfall i screeningtesten utförs kompletterande analyser för att konfirmera fyndet. Även om dessa konfirmerande tester utfaller negativt och screeningtesten således bedöms som falskt positiv, så kasseras tappningen av säkerhetsskäl.

Screeningtester som även mäter HIV p24 antigen förkortar ”fönsterfasen” (tid från smittsamhet till positiv signal i analys) med 4 - 9 dagar jämfört med konventionell hiv-test, som endast mäter antikroppar. Ytterligare tillägg med nukleinsyreamplifiering-test (PCR mm) beräknas kunna förkorta fönsterfasen ytterligare ett fåtal dagar.

Kombination av noggrann riskanamnes vid varje tappningstillfälle och känsliga screeningtest har hittills varit en framgångrik strategi för att förhindra hiv-smitta till blodmottagare i Sverige.

/Anders Blaxhult, Avdelningen för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet, Madeleine von Sydow, överläkare, Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna