Hantering av utbrott och isolering

Den 5-7 september 2007 avhölls den andra nordiska hygienkonferensen i Köpenhamn. Den anordnades av de nordiska hygiensjuksköterskesektionerna och rikshygiensjuksköterskorna i de olika nordiska länderna.

Den förra konferensen 2005 handlade om MRSA och denna gång avhandlades utbrott ur olika aspekter. Där fanns ca 300 deltagare från alla nordiska länder utom Island. 37 utställare fanns på plats med en hel del nyheter framförallt på handhygienfronten. Ett nytt koncept med handdesinfektion utan alkohol tilldrog sig stort intresse.

Öppningsföreläsningen hölls av Benedetta Allegranzi från WHO. Hon talade om WHO:s stora utmaning att förbättra patientsäkerheten som inte minst handlar om vikten av handhygien. WHO utmanar alla länder att skriva på detta upprop och skamligt nog har Sverige inte gjort det.

Dag 1 inleddes av Annika Linde från SMI som höll ett föredrag om introduktion till infektionsepidemiologi och tog upp en del historiska aspekter. Det var intressant att höra om Dr. Linroths kartläggning av influensa från 1800-talet med hjälp av vykort.

Talare nr två, Kjell-Olof Hedlund, kom också från SMI och redogjorde för registrering av caliciutbrott i Sverige och från Finland fick vi höra om hur man tar hand om utbrott i sjukhusmiljö. Kirsi Laitinen från Helsingfors universitet redogjorde för den kontroversiella frågan om calicivirus och desinfektionsmedel. Har alkoholbaserat handdesinfektionsmedel verkligen effekt på calicivirus? Jo, det har det, särskilt i kombination med handtvätt.

En viktig aspekt är hur vi tar hänsyn till patienternas psykiska hälsa vid isolering? Eva Skyman från Göteborg redovisade sin magisteruppsats om hur patienter med MRSA upplever isolering och andra ingrepp i sitt liv.

Sista dagen uppträde den karismatiske Dr. Seto från Hongkong. Han är chef för vårdhygieniska insatser i Hongkong. Hans sjukhus var det enda som inte fick spridning av SARS bland personalen 2003. En stenhård regim av enkla hygienrutiner som måste följas av alla var receptet.

Björn Iversen från Norge visade hur olika vi ser på isolering i de olika länderna. Vad är isolering och vad är viktigt? Finns det evidens bakom det vi gör eller är det riter?

Nina Sorknes avslutade konferensen optimistiskt. Vi har kommit en bra bit på väg med samarbetet i Norden. I höst startar den nya nordiska diplomutbildningen på Högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg. Den ska ersätta den svenskamagisterutbildningen och dess motsvarigheter i de andra nordiska länderna, och kommer att lägga en viktigt grund för fortsatt arbete för att med enkla medel minska spridningen av smittsamma sjukdomar. (Föredragen finns att beställa på cd från www.nsfh.net .)

Nästa konferens planeras om tre år i Helsingfors.

/Kerstin Mannerquist, hygiensjuksköterska, SMI