Livmoderhalscancer orsakas av kvarstående infektion av vissa former av humant papillomvirus (HPV). Inkubationstiden för cancerutveckling är lång, det kan ta åtskilliga decennier från infektionstillfället. Det gör att det är mycket viktigt att säkerställa och bevara vaccinationsdata under motsvarande långa tidsperiod, för uppföljning av både skyddseffekt och misstänkta vaccinbiverkningar. T ex bör man om 10-20 år (eller senare) kunna följa upp fall av livmoderhalscancer med typning av HPV och med kontroll av om kvinnan är vaccinerad eller inte, vilket vaccin som givits (mot vilka HPV-typer), vilket antal doser etc.

Uppgift om personnummer, vaccinationsdatum och vaccin kan idag, med den vaccinerades tillstånd, registreras förutsatt hjälp från landets alla vaccinatörer. Smittskyddsinstitutet, det nationella kvalitetsregistret för gynekologisk cellprovskontroll och WHO:s globala referenslaboratorium för HPV i Malmö har startat ett projekt där dessa uppgifter lagras i Svevac . Vaccinproducenterna har åtagit sig att tillsammans med varje vaccindos distribuera skriftlig information till vaccinatör och till den vaccinerade. Om den vaccinerade vill vara anonym registreras kön och födelseår istället för personnummer.

Det tar naturligtvis en liten stund för varje vaccinatör att både informera (lämna över den skriftliga informationen) och sen fylla i blanketten och posta, alternativt registrera via Internet för den vårdgivare som är ansluten eller vill ansluta sig till Svevac. Trots detta hade i slutet av augusti hade inte mindre än cirka 8000 vaccinationer registrerats, se sammanställning nedan. Antalet distribuerade doser är dock högre, även om man räknar med viss lagringstid.

Vi ber därför alla som arbetar med vaccinationer att uppmärksamma om den skriftliga informationen av någon anledning inte följer med vaccinförpackningarna (kontakta i så fall distributören eller SMI) och att – i den utsträckning som är möjlig – anslå de minuter som behövs för registrering.

/Rose-Marie Carlsson, Avd för epidemiologi, SMI

Sammaställning av HPV-vaccinationsregistrering augusti 2007

En sammanställning av antalet distribuerade doser av Gardasil visar att 8036 doser hade distribuerats t.o.m. maj 2007, 15 472 doser t.o.m. juli och 19 593 doser t.o.m. augusti 2007. I Svevac uppgick antalet registrerade doser av Gardasil vid motsvarande tidpunkter till 2867, 5735, respektive 7 903. Det innebär att andelen distribuerade doser som har registrerats t.o.m. samma månad var cirka 36% i maj, 37% i juli och 40% i augusti. Om man antar att det kan ta upp till en månad transport- och lagringstid, d.v.s. från det att en dos lämnar distributören fram till att samma dos har injicerats, så skulle andelen registrerade doser vara cirka 57% i maj, 45% i juli och 51% i augusti.

/Pär Sparén, professor, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet