Sammanställning av första halvårets kliniska anmälningar

Bakterien Staphylococcus aureus är den vanligaste orsaken till variga sårinfektioner och en viktig orsak även till andra allvarliga infektioner som”blodförgiftning”. Meticillinresistenta S. aureus, MRSA, är resistenta mot betalaktam-antibiotika vilket medför att behandlingsalternativen är begränsade, dyrare och förknippade med fler biverkningar.(Läs mer om MRSA på SMI: s hemsida: Sjukdomsinformation om MRSA ).

Smittspridning av MRSA sker såväl inom sjukvård och omsorg som ute i samhället. Beteckningen ”sjukhussjuka” är således missvisande och ska inte användas. MRSA är anmälningspliktig i Sverige sedan 1 januari 2000. Sedan dess har antalet rapporterade fall ökat varje år. Det bör dock poängteras att antalet MRSA provtagningar också har ökat allteftersom vårdprogrammen implementerats vilket inneburit att man hittat asymtomatiska smittbärare som annars kanske inte upptäckts och rapporterats.

Följande presentation är baserad på data insamlad i det webbaserade anmälningssystemet SmiNet2. Det kan finnas smärre skillnader mot tidigare presenterad information då databasen uppdateras allteftersom kompletterande information tillkommer.

Under första halvåret av 2007 anmäldes 548 fall av MRSA. Detta är en 20 %-ig ökning av antalet MRSA-fall jämfört med samma period förra året, då 455 fall anmäldes (Fig. 1).

Figur 1. Kumulativt antal inrapporterade fall av MRSA per månad för år 2006 och 2007 (t.o.m. 070630)

MRSA inrapporterades från samtliga 21 landsting. De tre storstadsregionerna, Stockholm, Skåne och Västra Götaland, stod för nästan två tredjedelar av antalet fall. Incidensen för alla landsting presenteras i Figur 2. Från våra fortlöpande kontakter med landstingen kan vi rapportera att man bl.a. i Västmanland aktivt ökat provtagningen vilket lett till nya fynd. Vi har inte fått rapport om något särskilt utbrott som kan förklara ökningen. Detta bekräftas även av den epidemiologiska typning av alla MRSA isolat, som görs på avdelningen för bakteriologi här på SMI, där ingen lokalt ökad ansamling av enskilda kloner noterats.

Figur 2. Incidens MRSA, 2006-2007, per landsting

Ungefär lika många män som kvinnor har rapporterats med MRSA och fall återfinns i alla åldersgrupper. Noterbart är att medelåldern har sjunkit från 43,9 år till 39,4 år för första halvåret 2007. Medianåldern har sjunkit från 41 år till 35,5 år.

Av de 548 fallen uppges 269 (49 %) vara smittade i Sverige (Fig. 3). I drygt en fjärdedel av alla fall (145 fall) har smittan sannolikt skett utomlands. Filippinerna (13 fall), Indien (12 fall), Spanien (11 fall), Kina (10 fall) Thailand och USA (båda med 8 rapporterade fall) var de sex vanligaste smittländerna vid importerad MRSA infektion första halvåret 2007. I 51 fall (9 %) var Sverige samt ett annat/andra länder angivna som smittland. I 83 av de inrapporterade fallen (15 %) är uppgiften smittland inte angiven eller rapporterad som okänd.

Den hittills vanligaste rapporterade smittvägen är samhällsassocierad smitta (40 %). Sjukvård och omsorg står för ca 30 %, vilket ska jämföras med 39 % samma period förra året. Uppgift om smittväg saknas dock för 25 % av alla anmälningar i dagsläget. Avsaknad av uppgifter om smittväg och smittland försvårar analysen om orsaken till ökningen.

Figur 3. Smittväg för 2006- och 2007-års MRSA-fall, för det första halvåret, uppdelade på angivet smittland

Orsaken till provtagning, uppdelad på smittland, framgår av figur 4. Provtagningsorsak saknas i 6 % av fallen. Fortfarande är smittspårning/kontaktspårning det vanligaste sättet att upptäcka inhemskt smittade. Siffran för inhemskt smittade som hittats i screeningundersökning har nästan halverats jämfört med första halvåret 2006. Bland de fall som är rapporterade som smittade i utlandet så hittas flertalet fall i screeningodlingar. I nuläget hittas dessutom något färre personer pga. undersökning av sjukdomssymptom bland de utlandssmittade (38 % ned till 26 %).

Figur 4. Provtagningsorsak för 2006- och 2007-års MRSA-fall, för det första halvåret, uppdelade på angivet smittland

Sammanfattningsvis ser vi att antalet anmälda MRSA-fall ökat med 20 % första halvåret 2007 jämfört med första halvåret 2006. Tyvärr fyller anmälande läkare i smittskyddsanmälningarna så dåligt att det inte utan onödigt merarbete går att svara ens på de grundläggande frågorna varför problemen ökar.

Det faktum att genomsnittsåldern sjunkit kan tala för att MRSA-infektioner utanför vården ökar, oavsett om smittan sker i Sverige eller utomlands.

/Johan Struwe och Tomas Söderblom, avdelningen för epidemiologi, SMI
Barbro Olsson Liljequist och Sara Hæggman, avdelningen för bakteriologi, SMI