Hittills i år har sex dödsfall i negleria konstaterats i USA, vilket är en tydlig ökning jämfört med tidigare. Samtliga fall inträffade i varma sydstater – tre i Florida, två i Texas och ett fall i Arizona. De drabbade var unga män och pojkar som smittats i samband med bad. Enligt Michael Beach på CDC i USA förväntas antalet fall öka under kommande decennier till följd av den globala uppvärmningen.

Negleria är en globalt förekommande, frilevande amöba som lever i sötvatten och fuktig jord. Naegleria fowleri är den art inom Negleria-släktet som är patogen för människan. Organismen smittar genom att vatten kommer upp i näsan i samband vattenaktiviteter. Den kan då spridas längs luktnerven (Nervus Olfactorius) till hjärnan och orsaka en livshotande infektion. Sjukdomen smittar inte mellan människor. Sammanlagt har endast några hundra fall av negleria diagnostiserats i världen, och endast ett fåtal har överlevt infektionen. Sjukdomsfall har förekommit i samtliga världsdelar. I Europa har fall rapporterats från Tjeckien, Italien, Belgien och Storbritannien, men inga fall har konstaterats i Sverige.

Efter en inkubationstid på 3-10 dygn får den smittade symtom som liknar akut bakteriell meningit (hjärnhinneinflammation) med tilltagande huvudvärk, nackstelhet, feber, kräkningar och sjunkande medvetandegrad. Likvorprov visar förhöjda vita blodkroppar, förhöjd proteinnivå och låg sockernivå, men inga bakterier vid direktmikroskopi. Om anamnesen är förenlig med negleriasmitta kan det då finnas anledning att misstänka diagnosen, som ställs genom påvisande av negleria i färskprov av likvor efter centrifugering och färgning (ex. Giemsa). Provet tål inte kylskåpsförvaring. För ytterligare information, kontakta Sektionen för parasitologisk diagnostik vid Smittskyddsinstitutet som vid behov utför analysen.

Det finns ett flertal läkemedel som är verksamma mot negleria i laboratoriet, bland annat Amfotericin B och Rifampicin, men oftast dör den drabbade trots behandling inom tio dagar. Enstaka patienter har överlevt då diagnosen ställts tidigt.

Negleria är en värmeälskande organism som främst förekommer vid vattentemperaturer över 25°C. Under varma, torra perioder på sommaren då vattennivåerna är låga i sjöar och vattendrag är risken för sjukdomen som störst, framför allt om vattnet är grumligt. Sjukdomen har också spridits från bassänger som rengjorts och klorerats bristfälligt. Ett varmare klimat leder till högre vattentemperaturer, och negleria är därför en av de infektionssjukdomar som riskerar att bli vanligare, och uppträda i nya områden, till följd av växthuseffekten.

/Simon Werner, Anders Blaxhult, Jadwiga Winiecka Krusnell, Smittskyddsinstitutet

Läs mer

SMI: Sjukdomsinformation om negleria

CDC: Naegleria Infection , Free-Living Amebic Infections