Den 5 oktober anlände det första positiva hepatit A IgM från ett skolbarn med ikterus. Barnet hade under sommaren vistats i Mellanöstern och återvänt hem i mitten av augusti. Efter vissa svårigheter med provtagningen av familjen anlände den 10 oktober positiva provsvar på ytterligare tre syskon varav två gick på samma förskola. Det ena barnet hade haft symtom förenliga med hepatit A en månad tidigare, det andra hade inte haft några symtom men båda hade vistats på förskolan.

Smittskydd Skåne gick 11 oktober ut med information till förskolan (två avdelningar med nära kontakt med varandra) och till föräldrarna. Vårdcentralen engagerades tidigt och skolhälsovården på berörda skolor informerades liksom infektionsklinik och barnklinik i området.

Många föräldrar tog därefter kontakt då deras barn hade misstänkta symtom. Redan 12 oktober fick vi provsvar på fyra positiva på förskolan varav en personal. Sent samma eftermiddag (fredag) anlände helt oberoende av hepatitprovtagningen ett positivt svar med penicillinresistenta pneumokocker (PRP) hos ett barn på en av de aktuella avdelningarna.

Under måndagen (15/10) planerades fortsatt handläggning och redan på morgonen dagen efter provtogs alla barn på de aktuella avdelningarna för PRP, fick en dos hepatit A-vaccin och fick sedan gå hem i avvaktan på pneumokockodlingssvar. Barnen på de två andra avdelningarna liksom all personal på förskolan fick via vårdcentralens försorg hepatit A-vaccination samma eftermiddag. Alla anhöriga till fall har provtagits och vaccinerats och följts upp avseende arbete och vidare kontakter.

Två barn till på förskolan utföll positiva för hepatit A den 15 respektive 17 oktober, därefter inga fler positiva.

Samtliga pneumokockprover har utfallit negativt och förskolan har sedan 22/10 återgått i normal verksamhet efter att alla hygienrutiner skärpts.

Eftersom diagnosen ställdes först då den sekundära smittspridningen var i full gång och flera smittade varit på förskolan mer än två veckor bedömdes gammaglobulin-profylax redan vara för sent. Istället har hepatit A-vaccin givits till samtliga barn och personal på förskolan och till anhöriga till fall, i förhoppning att kunna förhindra en tredje omgång med smittspridning.

Smittskydd Skåne 23 oktober 2007

/Håkan Ringberg, bitr. smittskyddsläkare