Under senare år har ett flertal rapporter från Kanada, USA och Europa, bl.a. Storbritannien, Frankrike, Nederländerna och Belgien, beskrivit en ökande incidens av C. difficile-associerad diarré (CDAD) med svår sjukdomsbild och hög mortalitet (1). Ökningen är kopplad till en unik stam av C. difficile med ökad virulens och resistens mot framför allt fluorokinoloner. Denna stam har karakteriserats genotypiskt och fått beteckningen O27/PFGE NAP1. Den tillhör toxintyp III, producerar binärt toxin och har en modifierad tcdC gen vilket kan resultera i en ökad toxinproduktion.

I senaste numret av Eurosurveillance veckobrev (2) rapporteras om de första fallen i Finland av denna allvarliga C. difficile ribotyp. En medelålders man avled pga allvarlig pseudomembranös kolit efter att ha behandlats med antibiotika för en urinvägsinfektion. Två ytterligare fall har diagnostiserats under året, här rör det sig om äldre individer med svåra underliggande sjukdomar. Man kunde inte påvisa något epidemiologiskt samband mellan de tre fallen och inte heller något samband med utlandsvistelse. För att intensifiera övervakningen föreslås nu laboratorierapportering av toxinproducerande C. difficile i Finland.

C. difficile ribotyp 027 har påvisats i tre fall bland cirka 1500 historiska isolat i Sverige mellan 1997 och 2001 (1). Någon systematisk ribotypning av bakteriestammar görs dock ej.

Den finska rapporten liksom rapporter från övriga Europa, Kanada och USA manar till noggrann monitorering av CDAD på våra sjukhus och ökad uppmärksamhet på svåra sjukdomsfall (har patienten tidigare legat på sjukhus utanför Sverige?) eller anhopning av fall. I dessa fall rekommenderas att odling av C. difficile utförs och skickas till Smittskyddsinstitutet för identifikation och molekylärbiologisk typning samt resistensbestämning mot antibiotika. Utöver detta bör rapportsystem inrättas för övervakning av infektioner med C. difficile kombinerat med en utökad molekylärbiologisk typning av stammar för att snabbt kunna påvisa den allvarliga ribotypen O27.

Isolering av diarrésjuka patienter och konsekvent tillämpning av basala hygienrutiner utgör hörnstenarna i preventionsarbetet liksom en noga genomtänkt antibiotikapolicy där framför allt cefalosporiner, fluorokinoloner och klindamycin bör användas med stor försiktighet och endast på strikta indikationer.

/Bo Svenungsson, docent, överläkare, Smittskyddsenheten, Stockholms läns landsting

Referenser:

1. Kuijper EJ, et al. Update of Clostridium difficile-associated disease due to PCR ribotype 027 in Europé. Europ Surveill 2007;12 (6) (Epub ahead of print)
2. Lyytikäinen O, et al. First isolation of Clostridium difficile PCR ribotype 027 in Finland. Euro Surveill weekly release, 8 Nov 2007 .