-Stramas förslag till åtgärdsprogram redovisades på en fullsatt SMI-dag om antibiotikaresistens 16/11

Som tidigare rapporterats i EPI-Aktuellt (se nr 38, 2007 , nr 17, 2006 ) har antalet fynd av ESBL ökat snabbt i Sverige inom loppet av några år och flera utbrott har rapporterats. ESBL-bildande bakterier förekommer såväl i samhället som på sjukhus i Sverige. I februari 2007 infördes anmälningsplikt enligt smittskyddslagen. Under första halvåret därefter rapporterades mer än 1000 fall där samtliga landsting/regioner var representerade. Detta innebär att antalet anmälda fall av ESBL i Sverige är mer än dubbelt så många som för MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus).

Ökningen av ESBL i vården orsakas troligen av hög och/eller felaktig antibiotikaanvändning i kombination med spridning av bakterier mellan patienter och av resistensgener mellan bakterier. Spridning mellan patienter sker genom direkt överföring till följd av bristande följsamhet till basala vårdhygieniska rutiner. Okritisk antibiotikaanvändning, särskilt av cefalosporiner och kinoloner, selekterar för de resistenta bakterierna som ökar i antal och får ytterligare möjligheter att spridas. Utanför vården bidrar sannolikt import via livsmedel och resande i en hittills okänd omfattning till ökningen.

Hälso- och sjukvården ställs inför en rad svåra frågor angående konsekvensen när bakterier med ESBL blir allt vanligare: Är vi på väg att förlora kontrollen över utvecklingen av antibiotikaresistens? Hur förändrar vi bäst våra behandlingsstrategier? Hur påverkas organisationen av sjukvård och annat omhändertagande? Kan vi möta de nya hoten med skärpta rutiner för vårdhygien och antibiotikaanvändning? Hur ska vi få kontroll över den nya situationen?
Ansvarsfördelningen är tydlig:

Sjukv��rdhuvudmannen ansvarar för att verksamheten har ett ledningssystem för en trygg och säker vård (SOSFS 2005:12).
Verksamhetschefen ska fastställa rutiner som förebygger vårdrelaterade skador och ansvarar för att det sker en fortlöpande uppföljning som kvalitetssäkrar dessa rutiner
Hälso- och sjukvårdspersonalen ska följa basala hygienrutiner och andra beslutade åtgärder för att motverka uppkomst och spridning av ESBL och andra smittor.

Strama uppfattar att det internationella och nationella läget med spridning av ESBL-bildande bakterier motiverar att en nationell strategi tas fram och har därför tagit initiativ till att sammanställa ett förslag till åtgärdsprogram för att försöka bromsa utvecklingen. Förslaget grundar sig på fakta och erfarenheter från experter utsedda av myndigheter och organisationer. Faktaunderlagen samt det fullständiga åtgärdsförslaget finns tillgängligt på www.strama.se .
Målet med Stramas förslag till åtgärdsprogram är att andelen E. coli och K. pneumoniae i blodisolat som har ESBL inte skall överstiga 1 % samt att förekomst av ESBL inte ska påverka nuvarande rekommendationer för behandling av nedre urinvägsinfektioner. Strama anser att åtgärderna i programmet bör genomföras snarast och vara fullt införda senast vid utgången av 2008.

Åtgärdsprogrammet tar upp följande områden:

Laboratoriemetoder
• Diagnostik, screening, epidemiologisk typning och anmälan enligt smittskyddslagen

Dokumentation och konsekvensbeskrivning
• adekvata ICD-10 tillägskoder för antibiotikaresistens och etiologi
• verktyg för spårbarhet av patienter genom vårdkedjan för att underlätta smittspårningsarbetet

Behov av att vårdgivaren upprättar en strategisk plan för att motverka spridningen av ESBL där planen innefattar
• en ledningsgrupp med tydligt uppdrag och mandat som kan aktiveras med kort varsel i samband med utbrott.
• vårdhygieniska riktlinjer, antibiotikastrategier samt hur enkelrum mobiliseras i händelse av ett utbrott.

Rekommendationer för vård av patienter
• Screeningundersökning
• Rutiner för vård av patienter med påvisad eller misstänkt ESBL-bildande bakterier
• Informationsöverföring och smittspårning

Riktlinjer för antibiotikaanvändning
• Motverka fortsatt resistensutveckling
• Behandling av patienter med infektioner orsakade av ESBL-bildande bakterier

/För Expertgruppen: Johan Struwe, Otto Cars