Under sommaren och hösten 2007 har ett oroväckande läge vad gäller MRSA utvecklats på Sundsvalls sjukhus, starkt talande för ett nosokomialt utbrott, med nu summa fem fall av samma spa-typ, t421.

Två fall diagnostiserades på sjukhuset i början av augusti, och strax därefter ett tredje, alla av samma spa-typ. En relativt omfattande utredning inklusive smittspårning har genomförts av de berörda verksamheterna tillsammans med Smittskyddsenheten/Vårdhygien. Inga ytterligare fall kunde påvisas vare sig bland medpatienter, familjemedlemmar eller berörd personal, men möjliga spridningsvägar mellan de tre patienterna kunde ses.

Innan utredningen fullständigt avslutats inträffade ett ytterligare fall, i mitten på oktober. Utredning gjorde sannolikt att denna fjärde patient hade smittats vid ett tidigare vårdtillfälle, vid tiden för de tre tidigare fallen. Även här kunde en möjlig väg för smittöverföring från de tidigare fallen ses, men en nu utvidgad utredning, som ännu ej avslutats, har inte kunnat påvisa några ytterligare fall.

I förra veckan diagnostiserades ytterligare ett fall av MRSA på sjukhuset, denna gång utan någon synbar förbindelse i tid och rum med de tidigare fallen. Den 15/11 fick vi besked att även denna patient hade samma spa-typ.

Vi kan därmed ej längre tro att detta har varit en i tiden avgränsad smittspridning, utan måste utgå från att en fortgående nosokomial spridning kan ske. Nivån på motåtgärder kommer nu att höjas. Vi vill även meddela övriga landsting detta för kännedom, för att möjliggöra, om så bedöms behövligt, vidtagande av egna åtgärder. I de fall någon har/får ytterligare kännedom om aktuella fall med t421, med möjlig anknytning till oss, så är vi tacksamma för besked om det.

/Lars Blad, biträdande smittskyddsläkare, Landstinget Västernorrland

Kommentar från SMI

MRSA med spa-typ t421, samma som den hos de fem fallen i Landstinget Västernorrland, har identifierats hos ytterligare 8 patienter i Sverige. Det första fallet var från 2004, två fall från 2005, tre fall från 2006 och två under innevarande år. Av dessa tidigare fall hade ett par även analyserats med PFGE, och PFGE-mönstret var då ”UK E1-liknande”. Det innebär att isolaten sannolikt tillhör CC8/239, ett av de fem globalt spridda ”klonala klustren” av MRSA. De tidigare fynden gjordes i fem olika landsting. Fyra av fallen var barn/ungdom och fyra var vuxna. Majoriteten var utlandssmittade, tre sannolikt smittade i Etiopien, två sannolikt i Kuwait och en patient hade Irak angivet som smittland. Ett fall var inhemskt smittat och för ett saknades information om smittland. Information om smittväg fanns för sex av de åtta fallen. Fem var smittade via sjukhusvård och en i vård/omsorg utanför sjukhus.

En utökad analys av MRSA-isolaten från fallen i Västernorrland tillsammans med en kompletterande analys av de tidigare isolaten kommer att göras på SMI. Tillsammans med berörda smittskyddsenheter kommer vi att presentera resultaten vid ett senare tillfälle.

/Tomas Söderblom, Johan Struwe, Avd. för epidemiologi, SMI, Sara Hæggman, Barbro Olsson-Liljequist Avd. för bakteriologi, SMI