Som tidigare beskrivits i EPI-aktuellt (vol 5, nr 38, 2008 samt vol 6, nr 46, 2007 ) finns ett flertal rapporter från Nordamerika, England och kontinenten där man sedan 2002 beskriver en ökning av antalet fall med Clostridium difficile associerad sjukdom (1, 2, 3, 4). Data från Kanada och USA tyder även på att C. difficile relaterad morbiditet och mortalitet har ökat under samma period (1,2,3). Problemen kan härledas till ökning av en specifik stam kallad NAP1 (North American PFGE type 1) respektive PCR ribotyp 027 (engelsk nomenklatur). Denna stam har visats producera relativt höga nivåer av toxin och detta i kombination med total kinolonresistens spekuleras vara möjliga förklaringar till stammens förhöjda virulens respektive höga spridningsbenägenhet (1). Till skillnad från tre svenska sporadiska isolat av PCR ribotyp 027, identifierade under perioden 1997-2001, har de epidemiska 027-isolaten påvisats vara höggradigt resistenta mot moxifloxacin (MIC >32 jämfört med 0,5-2 mg/L för de svenska sporadiska isolaten) (4). C. difficile 027 resistenta mot moxifloxacin finns rapporterade från Finland men ännu ej från Sverige. I Finland identifierade man under november 2007 moxifloxacinresistent C. difficile 027 hos tre patienter som samtliga avlidit till följd av Clostridium difficile-associerad sjukdom (5). Ingen inbördes epidemiologisk koppling eller utlandsvistelse finns associerad till de tre finska fallen varför man befarar att stammen finns väl spridd i landet. Epidemiologiska screeningundersökningar är påbörjade för att kartlägga spridningen av C. difficile 027 i Finland.

Moxifloxacinresistent C. difficile av typ 027 är således associerad med epidemiska utbrott, ökad incidens, morbiditet och mortalitet. Orsaker kan vara generell resistens mot fluorokinoloner inkl. moxifloxacin, ökande användning av dessa samt hög toxinproduktion. Då förskrivningen av t. ex moxifloxacin är moderat i Sverige jämfört med många andra länder, är det möjligt att den epidemiska 027/NAP1 ej kommer att få samma framfart hos oss. Det känns ändå angeläget att få ett grepp om förekomsten av denna C. difficile-stam på svenska sjukhus och därmed understryka behovet av skärpning av antibiotikabruk och vårdhygieniska insatser. Smittskyddsinstitutet kommer därför under december månad att gå ut med en inbjudan till samtliga svenska mikrobiologiska laboratorier att kostnadsfritt delta i ett screeningprogram för snabb detektion av moxifloxacinresistenta C. difficile av typen 027/NAP1.

Screeningprogrammet baseras på initial screening för moxifloxacinresistens bland samtliga framodlade C. difficile isolat på de lokala laboratorierna följt av PCR-ribotypning på Smittskyddsinstitutet. Metod för odling av C. difficile samt screening av moxifloxacinresistens kommer att publiceras på SMIs hemsida samt skickas ut till samtliga svenska mikrobiologiska laboratorier under december månad.

/Karin Tegmark Wisell, specialistläkare klinisk bakteriologi, avd. för bakteriologi, SMI Thomas Åkerlund, mikrobiolog, avd. för bakteriologi, SMI

Referenser:

1.Warny M, Pepin J, Fang A, Killgore G, Thompson A, Brazier J, Frost E, McDonald, CL. Toxin production by an emerging strain of Clostridium difficile associated with outbreaks of severe disease in North America and Europe. Lancet 2005; 24:1079-1084
2.Eggertson L. C. difficile: by the numbers. CMJA 2004;171:1331-32
3.McElistrem MC, Carman RJ, Gerding DN, Grenheimer CW, Zheng L. A hospital outbreak of Clostridium cifficile associated disease associated with isolates carrying binary toxin genes. Clin Infect Dis 2005;40:5227-33
4.Kuijper EJ, et al. Update of Clostridium difficile-associated disease due to PCR ribotype 027 in Europé. Europ Surveill 2007;12 (6) (Epub ahead of print)
5.Lyytikäinen O, et al. First isolation of Clostridium difficile PCR ribotype 027 in Finland. Euro Surveill weekly release, 8 Nov 2007.