Den 14 november kontaktade en lokalt smittskyddsansvarig läkare Smittskyddsenheten i Stockholm och berättade att ett större antal personer (70-80 personer) hade insjuknat med kräkningar på ett företag på orten. Alla de sjuka personerna arbetar i samma del av företaget.
Den 15 november besöktes företaget av personal från Smittskyddsenheten och personal från aktuellt miljö- och hälsoskyddskontor. Den nya EPIET-fellow Tizza Zomer var också med.

Det troliga antalet sjuka personer var då 400. Vid detta besök diskuterades olika troliga smittkällor. Det beslöts att ett webbaserat frågeformulär skulle skickas ut till de enheter som var involverade i utbrottet, totalt cirka 1900 personer. Fecesprovtagning av 5-10 sjuka personer skulle utföras och dessa prover skulle analyseras för bakterier, virus och parasiter.

Miljö- och hälsoskyddskontoret hade redan före mötet tagit livsmedelsprover, likaså hade det företag som driver personalrestaurangen tagit prover. Eftersom ingen smittkälla var uppenbar vid besöket kunde inga preventiva åtgärder rekommenderas. Företaget hade redan infört en intensifierad rengöring av lokaler och hygienutrymmen samt att städpersonal inte fick flytta mellan byggnaderna. Rekommendationer om god handhygien hade också sänds ut till personalen.

En webbaserad enkät skickades ut på eftermiddagen den 15 november och redan vid 12-tiden följande dag hade 1000 personer besvarat enkäten varför en preliminär analys gjordes. Denna analys visade att personer som ätit på personalrestaurangen hade en högre risk att insjukna i magsjuka. Under måndagen skickades ytterligare en enkät till de personer som i första enkäten angivit att de ätit i personalrestaurangen den 12 november. Denna enkät innehöll frågor om vilka maträtter, salladsrätter och andra tillbehör som de ätit och druckit av den aktuella dagen. Enkät nr 1 besvarades av ca 90 % och enkät nr 2 närmar sig samma procentandel.

Mer ingående analyser kommer att utföras på de enkätsvar som inkommit och några positiva laboratoriesvar har inte inkommit så vilken maträtt/dryck och vilket agens som orsakade detta utbrott är hittills okänt men insjukningskurvan visar ett klassiskt mönster för ett utbrott som orsakats av något som förekommit vid ett tillfälle s.k. ”point-source outbreak”

/Birgitta de Jong, Camilla Ancker, Bo Svenungsson, Smittskyddsenheten, Stockholm, Tizza Zomer (EPIET-fellow), Sharon Kühlmann-Berenzon, Avd. för epidemiologi, SMI