På ECDC:s hemsida ( www.ecdc.eu.int ) finns två expertrapporter som tar upp influensavaccination av småbarn respektive pneumokockvaccination av äldre.

Expertgruppens bedömning är att beslutsunderlaget behöver kompletteras före ställningstagande till allmän vaccination av små barn mot influensa, inkluderande bättre kartläggning av hur stor sjukdomsbördan är bland småbarn i olika åldersgrupper och vilket doseringsschema som ger bästa resultat. Det är väl känt att de minsta barnen (under 6 månader) kan drabbas av svår influensasjukdom, men det är först från 6 månader som vaccination kan ges. Skyddseffekt har huvudsakligen påvisats i studier där större barn deltagit, medan det är mer sparsamt med data i åldersgruppen 6 månader till 2 år. En efter ECDC-rapporten publicerad studie (1) ger stöd för att två doser bör ges till tidigare ovaccinerade barn i denna åldersgrupp.

När det gäller pneumokocker stödjer ECDC:s expertpanel vaccination av äldre (>65 år) med 23-valent vaccin. Denna strategi har stöd i de flesta hälsoekonomiska utvärderingar, och bedöms vara mer kostnadseffektiv än en strategi att vaccinera enbart högrisk grupper bland äldre.

/Rose-Marie Carlsson

Referens

1. Allison MA et al. Influenza vaccine effectiveness in healthy 6- to 21-month-old children during the 2003-2004 season. J Ped 2006;149:775-62

Ladda ner rapporter:

Influenza vaccination for children

PPV23 vaccination for elderly

2007-02-01