Sedan december 2006 rapporteras ett ökande antal fall av Rift Valley Fever (RVF) från nord östra Kenya. Sjukdomen drabbar framförallt boskap och vilda djur men över 500  dödsfall bland människor finns också rapporterade. Vidare har dödsfall både bland djur och människor noterats från andra sidan gränsen i Somalia.

Sjukdomen orsakas av ett virus som vanligen sprids genom myggor. Efter de stora nederbördsmängder som skedde i gränstrakterna mellan Kenya och Somalia under slutet av 2006 har myggpopulationen ökat samtidigt som djur förflyttat sig. Smitta kan också överföras vid hantering eller konsumtion av sjuka djur. Detta är en smittväg som drabbar inhemsk befolkning som lever under dåliga sanitära förhållanden.

Symptomen som uppträder någon vecka efter smittillfället är plötsligt insättande feber, huvudvärk, muskel och ledvärk, illamående och kräkningar. I svåra fall uppstår också blödningar med retiniter, encephaliter och hepatiter.
Vaccination finns för användning på djur och detta har nu givits i Kenya. Sjukdomen drabbar i första hand lokalbefolkning på landsbygd men då enstaka fall nu även setts i centrala Kenya där det finns fler besökare från Sverige finns anledning att uppmärksamma förekomsten.

Sjukdomen gör det ännu viktigare att skydda sig mot myggbett genom att sova under myggnät, använda myggstift och att ha täckande klädsel kvällstid. Riskerna för att tillfälliga besökare skall drabbas bedöms som små men för den som insjuknar med symtom förenliga med RVF kort tid efter vistelse i området är sjukvårdskontakt nödvändig.

/Anders Blaxhult

Läs mer:

ProMed: Rift Valley fever - Eastern Africa (10): Kenya. (29 jan 2007)

SMI:s webbplats: Rift Valley fever

2007-02-01