Under 2007 (till och med 10 december 2007) rapporterades totalt 13 nya sjukdomsfall orsakade av MDR-TB, det vill säga resistens mot minst både isoniazid och rifampicin, vilket innebär en mer än fördubbling av antalet nya fall av MDR-TB jämfört med tidigare år.

Under perioden 1991 tom 2006 rapporterades i genomsnitt fem fall av MDR-TB per år, med årlig variation från ett fall till som högst nio fall, vilket motsvarar cirka 1.5% av alla odlingsverifierade fall av tbc. Hittills i år beräknas andelen patienter med MDR-TB motsvara mellan 3 och 4 procent av alla odlingsverifierade fall.

Hos en av patienterna från 2007 har under behandling utvecklats resistens mot ofloxacin dvs sekundär utveckling av s.k. XDR-TB, eftersom stammen redan från början var resistent mot amikacin.

Bedömning

Den observerade ökningen av antalet personer med MDR-TB under 2007 kräver skärpt uppmärksamhet. Situationen visar på behovet av tidig diagnos av personer med luftvägssymtom (t.ex. hosta) och andra symtom (t.ex. feber, viktminskning), som inger misstanke om tuberkulos. Detta gäller särskilt personer från länder där tuberkulos är vanligt förekommande och personer som tidigare behandlats för tuberkulos. Intensifierad smittspårning och uppföljning av både patienter samt deras närkontakter är extra angelägen vid MDR-TB.

Isolering: Vid misstanke om smittsam tuberkulos är tidig isolering av patienten nödvändig för att förhindra vidare smittspridning. Vid misstänkt MDR-TB hos patient med positiv sputummikroskopi finns behov av att kunna isolera patienter i rum med negativt tryck och separat luftväxling.

Diagnostik: Vid positiv sputummikroskopi är tidig screening avseende MDR-TB motiverad. Detta eftersom över hälften av 2007 års patienter kommer från områden i världen, vilka tidigare ej har identifierats som hög risk för MDR-TB. Tuberkuloslaboratorierna vid Smittskyddsinstituet (SMI) , Karolinska Universitetssjukhuset i Solna (KS) samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har etablerat en molekylärepidemiologisk metod för att påvisa resistensmutationer för isoniazid och rifampicin direkt på mikroskopipositiva luftvägsprover. Vid behov kan sputumprov sändas till KS eller SMI för sådan undersökning. Kontakta först laboratoriet för närmare anvisning!

Smittskyddsinstitutet den 12 december 2007

/Sven Hoffner, docent, chefsmikrobiolog, Karin Tegmark-Wisell, specialistläkare klinisk bakteriologi, TB laboratoriet , Smittskyddsinstitutet
Kristian Ängeby, medicinskt ansvarig läkare klinisk mikrobiologi, Tuberkuloslaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Inger Julander, professor, Judith Bruchfeld, överläkare, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Lars-Olof Larsson, överläkare, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
Annika Linde, statsepidemiolog, Victoria Romanus, överläkare, ansvarig för nationell tuberkulosövervakning, Avdelningen för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet