Hälsan tiger nästan alltid still. Det är alldeles naturligt, för det är hot och faror vi behöver känna till för att kunna skydda oss. Också i EPI-aktuellt brukar vi berätta om stora eller små, nya eller nygamla infektionshot för att Smittskyddssverige ska kunna vidta åtgärder för att minska smittspridningen. Det vi gör är en droppe i det hav av smittförebyggande åtgärder som görs i Sverige och i världen. Inför helgerna känner vi att vi i stället för att varna vill sammanfatta lite nyheter från året som gått, som visar att det smittförebyggande arbetet i världen och har haft effekt.

Nyligen meddelade TT att en allt större proportion av småbarn överlever sitt första levnadsår. Många faktorer har bidragit, men en enskild viktig sak är att 80% av alla spädbarn nu vaccineras mot mässling. Detta har lett till en minskning av dödsfallen i mässling med 60%, från 873 000 till 375 000 mellan 2000 och 2006, vilket överstiger det mål WHO satt upp. Man har därför gott hopp om nå en minskning till mindre än 100 000 barn som dör i mässling, som är målet för 2010. Det är framförallt i Afrika som minskningen skett, WHO och UNICEF rapporterar att antalet dödsfall i denna sjukdom där har minskat med 91 %, från 396 000 till 36 000 fall, mellan 2000-2006. Därmed har målet att minska dödligheten i mässling uppnåtts fyra år tidigare i regionen och en positiv utveckling i denna av sjukdomar och krig hårt drabbade kontinent är extra glädjande. Även i Sverige har mässlingen minskat, och i år har bara ett fall anmälts jämfört med 19 vid samma tidpunkt (10/12) förra året.

Det finns också andra saker som är positiva i Afrika, bl.a. har en svenska forskargrupp visat att man genom att använda myggnät i hög grad kan förhindra att små barn sjuknar i malaria. I Nigeria har antalet poliofall minska med 77% jämfört med föregående år och det verkar som om man fått ett förtroende för vaccinationen som kvarstår, trots att man haft vaccinassocierade poliofall.

Också när det gäller HIV kommer uppmuntrande besked från Afrika. Trots att antalet nya fall av HIV ökar i Sverige och vårt närområde visar beräkningar från UNAIDS att antalet nysmittade med HIV globalt har minskat de senaste åren (från ca 3 miljoner för 10 år sedan till 2,5 miljoner 2007). Minskningen gäller framför allt de delar av Afrika som varit hårdast drabbade av infektionen. Det är ju svårt att renodla vilka faktorer som är orsak till detta men tolkningen är att de insatser som gjorts i form av informationsspridning, attitydpåverkan, behandling, tillgänglighet av kondomer nu ger resultat. Trots att många fler människor nu även i fattiga länder får behandling och kan leva vidare med HIV-infektionen innebär utvecklingen att antalet personer som lever med HIV också ökar långsammare än tidigare.

När det gäller den ökande utbredningen av antibiotikaresistenta bakterier finns det vissa ljuspunkter i den generellt sett ökande problematiken. I Slovenien och Frankrike har man sett en minskning av andelen MRSA rapporterade till EARSS senaste fem-årsperioden. Man har visat att man på nationell nivå kan vända trenden genom kontrollåtgärder. Andra hårt drabbade länder som England har börjat ändra inställning från ett ”accepterande” av sina höga siffror till en ”aktiverande” hållning. Med detta menas att man faktiskt ska kämpa för att försöka vända utvecklingen. I Sverige har man flera gånger kunnat visa på lokal/regional nivå att det faktiskt går att få kontroll på omfattande utbrott med spridning av resistenta kloner av MRSA och ESBL med hjälp av intensivt smittpårningsarbete i kombination med stora screeningprogram och vårdhygieniska åtgärder.

Nya och nygamla infektioner förblir ett hot, men det kan hjälpa att vidta rätt åtgärder. Genom basforskning förstår vi vad som händer i samspelet mellan parasit och värd. Vi hittar nya vacciner, antimikrobiella läkemedel, metoder för övervakning och för andra åtgärder för att förhindra smitta. Genom klinisk forskning utvärderar vi om de haft effekt, och därefter vidtar det mycket strävsamma arbetet och kostsamma arbetet med att storskaligt implementera och utvärdera effekten av den metod man valt. Det tar tid och kostar pengar, men exemplen från 2007 visar att det i slutändan sparar både liv och pengar globalt och om vi lyckas göra rätt saker för att stoppa smittspridning.

God Jul och Gott Nytt År!

/Avdelningen för Epidemiologi, SMI och speciellt de som skrivit
Johan Struwe, Anders Blaxhult, Tiia Lepp och Annika Linde