Endast sporadiska fall av vancomycinresistenta enterokocker (VRE) har förekommit på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge under de senaste åren. Det finns ett vårdprogram för VRE inom Stockholms läns landsting som reviderades under våren 2007 (se www.smittskyddsenheten.nu ). I slutet av sommaren 2007, 23/7 och 15/8 upptäcktes VRE i två kliniska odlingar (urin- resp sårodling). Patienterna kom från två olika kliniker. Fall nr 3 upptäcktes i en odling tagen 2/10, det var en screeningodling för VRE. Först när det tredje fallet upptäcktes startades omfattande smittspårningsodlingar av medpatienter på de avdelningar där de två första patienterna vårdats.

Smittspårningsarbetet har lett till att totalt 22 patienter med VRE har identifierats t o m 18/12, då detta skrivs, fyra ytterligare i oktober, 11 i november och fyra hittills i december. De flesta patienterna har inte haft någon infektion med VRE utan är endast bärare. Nio har haft VRE i faecesprov, sex i sår eller dränage, två i KAD-urin, och en patient har haft VRE i odling från galla. Förutom patienter på de tidigare nämnda klinikerna har även patienter tillhörande ytterligare en klinik identifierats med positiva VRE-odlingar. Fyra patienter med känd VRE har flyttats till andra sjukhus inom eller utanför landstinget, och en patient vårdas för närvarande på ytterligare en klinik på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. I dessa fall har läkare på de mottagande klinikerna informerats.

Typning har hittills utförts på 15 av 22 bakterieisolat och visar att det är en och samma VRE-stam som spridit sig, pulsfält gel elfores visar identiskt mönster för alla 15. Sannolikt är det samma stam som spridit sig även till de övriga, men det är inte bekräftat ännu med typning. Det är en VRE, Enterococcus faecium, med resistensgen vanB, den är resistent mot vancomycin (MIC-värde 32 mg/L) och mot dalfopristin/quinopristin (MIC-värde 16 – 32 mg/L), men känslig för teikoplanin och linezolid. Ett omfattande arbete för att identifiera och eliminera smittspridningsvägar på de berörda avdelningarna pågår. Alla patienter som skrivs in och ut från de drabbade avdelningarna odlas avseende VRE.

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge tar emot utomlänspatienter. Några patienter som ingår i smittspårningen från aktuella avdelningar har hunnit återvända till sina hemsjukhus eller till sina hem. I dessa fall har patienterna och inremitterande läkare kontaktats för provtagning avseende VRE i sitt hemlandsting, med uppföljning av resultaten via behandlande klinik, Huddinge.

Stockholm 2007-12-18

/Göran Hedin, Överläkare, Klin Mikrobiol Lab/Vårdhygien Stockholms län