Gonorré kvarstår bland de vanligaste sexuellt överförda infektionerna i Sverige. År 2006 anmäldes 677 fall av gonorré, vilket är minskning med 2 % jämfört med år 2005. Incidensen av gonorré minskar därmed marginellt jämfört med förgående år (2005 – 7,6/100 000 invånare, 2006 - 7,4/100 000 invånare). Minskningen som observerats under 2006 har helt skett bland män som har sex med män (MSM) medan det skett en viss ökning bland heterosexuella män och bland kvinnor (se Fig.1).

Ålder

Medelåldern för kvinnor var 24 år (14 – 60 år) och för män 30 år (15 – 69 år). För heterosexuellt smittade män var medelåldern 32 år (15 – 69 år) och för MSM var medelåldern lägre - 28 år (15 – 69 år). Största ökningen 2006 i antal fall sågs bland 15-19-åringar med 33 % (från 39 till 52 rapporterade fall) och bland 55-59-åringar med 53 % (från 15 till 23 rapporterade fall). Den största incidensökningen 2006 för kvinnor var i följande åldersgrupper 15-19 år, 20 - 24 år och 25 – 29 år. Situationen var annorlunda för män, där den största incidensökningen var i åldersgrupperna 40-44 år och 55-59 år (se Fig.2 och 3).

Kön och smittväg

Antalet fall bland kvinnor ökade med 19,6 % vilken dock var en mindre ökning än förra året. Antalet fall bland män minskade däremot med 6,2 %. Bland MSM observeras 2006 en minskning med 19 % jämfört med 2005 och bland heterosexuellt smittade män en ökning med 10 %. Men man ska vara försiktig vid tolkningen av dessa siffror eftersom antal fall med okänd smittväg var 12 % 2006 jämfört med 1,6 % 2005 (Fig.4).

Även om samtliga fall med okänd smittväg skulle vara homosexuellt smittade innebär 2006 års siffror ändå en nedgång av antalet fall i den gruppen jämfört med föregående år.

Geografisk spridning

Liksom tidigare år rapporterades flest fall av gonorré från storstadslänen, Stockholm (44,2 %), Skåne (17,8 %) och Västra Götaland (11,7 %). Högst incidens sågs på Gotland – 20,9 per 100 000 invånare, på grund av lågt befolkningstal. Sedan följde Stockholms län – 15,6 per 100 000 invånare och Skåne– 10,2 per 100 000 invånare (Fig. 5).

Smittland

Andelen fall som hade smittats i Sverige var 53,5 %. Personer som smittats utomlands stod för 33,4% och för 13 % var smittland okänt. Kvinnor är oftare smittade med gonorré i Sverige än män (64,2 % respektive 50,8%). Utlandssmitta förelåg för 36 % av alla män och 23 % av kvinnorna. Det var en minskning jämfört med 2005 år när 39 % av alla kvinnor smittades utomlands.
Bland heterosexuella män var 59 % smittades utomlands och bland MSM var 81 % smittade i Sverige (se tabell 1). Det betyder att gonorrésmitta i Sverige är vanligast bland MSM och gonorré bland heterosexuella män oftast är ett resultat av sexuella kontakter utanför Sverige.

Tabell 1. Totalt antal fall (andel) av gonorre per smittväg för män under 2006

Smittväg Smittades i Sverige Utlandssmittade Okänd smittväg Total
Heterosexuell smitta 107 (38,9) 161 (58,5) 7 (2,5) 275
Homosexuell smitta 166 (80,9) 30 (14,6) 9 (4,4) 205
Uppgiften saknas 2 (3,2) 4 (6,5) 56 (90,3) 62
Annat 1 (100) 0 0 1
Total 276 195 72 543

Två regioner dominerar som vanligaste smittplatser för gonorré: Nordeuropa och Sydostasien. Av de heterosexuellt smittade männen smittades 41 % i Nordeuropa (96 % av de i Sverige) och 38 % i Sydostasien (79 % av dem i Thailand). Av de 205 MSM smittades 85 % i Nordeuropa (95 % av dem i Sverige). Kvinnor var oftast smittade i Nordeuropa (95 % av dem i Sverige) och 13 % av dem smittades utomlands (94 % av de i Thailand).

Gonorré i Europa

Liknande trender för gonorré observerades i andra länder (Fig. 6). Senaste rapporten från WHO (1) visade att många västeuropeiska och nordeuropeiska länder haft en dramatisk minskning av gonorré under de senaste 20 åren till skillnad från östeuropeiska länder. Flera EU-länder har nu samma epidemiologiska mönster av gonorré med ökad spridning bland unga och bland MSM.

/Inga Velicko, avd för epidemiologi, SMI

Referenser:
1. Trends in sexually transmitted infections and HIV in the European Region, 19890-2005, Technical briefing papers on HIV/AIDS presented at the Regional Committee 2006 in Copenhagen, Denmark ( ladda ner i pdf-format )