Fortsatt ökning av klamydia speciellt bland unga

Trender

Under 2007 anmäldes 47101 fall av klamydiainfektion vilket är en ökning med 45% jämfört med 2006. En närmare analys visade att flera faktorer kan ha haft betydelse för denna ökning (1). Under 2006 använde många landsting testningsmetoder från Abbott/Roche som inte kunde upptäcka den nya genetiska varianten av Chlamydia trachomatis. Under 2007 har det skett en ”catch-up” då dessa landsting nu bytt till annan testmetod. I de olika landstingen utgjorde den nya varianten 10-65 % av alla påvisade klamydiafall vilket visar att en stor andel av klamydiafallen missades under 2006 (2, 3). Vidare har smittspårning har under 2007 kunnat ske även för sådan fall som inte blev diagnostiserade under 2006. Andra förklaringar kan vara en ökning av antal provtagna personer och en sann ökad prevalens av klamydia i befolkningen.

Ålder och kön

Mer än hälften av fallen var liksom tidigare år kvinnor (57%). Medelåldern för kvinnor var 21,5 år (föregående år 22 år) och för män 24 År (föregående år 25 år). För heterosexuellt smittade män var medelåldern 24 år (föregående år 25 år) och för män som haft sex med män (MSM) var medelåldern högre - 33 år (oförändrat jämfört med föregående år). För både män och kvinnor var 73 % av alla klamydia fall 2007 rapporterades i åldersgruppen 15-24 år (2005 och 2006 var andelen 70 %).

Under de senaste 13 åren har största förändringen i incidens av klamydia skett bland kvinnor och män i åldersgrupperna 15-29 år. Den största ökningen 2007 skedde i följande åldersgrupper: 15-19 år (60% ökning bland kvinnor och 71% bland män), 20 - 24 år (37% ökning bland kvinnor och 43% bland män) och 25-29 år (24% ökning bland kvinnor och 31% bland män) (Fig. 2). Den åldersgrupp som 2006 drabbades mest av den muterade varianten av Chlamydia trachomatis var åldersgrupperna 15-24 år det är därför logiskt att man där nu också ser den största ökningen. Antalet provtagna kan också påverka denna ökning men siffror för antal provtagna personer 2007 är ej tillgängliga ännu.

Geografisk spridning

I de landsting som 2006 använde Abbott/Roche testen, som då ej upptäckte den nya varianten, sågs en ökning under 2007 av antalet fall med i genomsnitt 60% (variation från +26% till +169%) (se Fig 3). Högst incidens (887 fall per 100,000 invånare) och störst ökning såg man i Dalarna. Där uppmättes också den högsta förekomsten av den muterade varianten av klamydiabakterien (65%). Även i Gävleborg såg man en stor ökning och en hög förekomst (845 per 100000 invånare) av den muterade varianten. I landsting som hela tiden använt en test från Becton Dickinson (BD) som även upptäcker den nya varianten sågs en ökning med i genomsnitt 18% (variation från -7% till +58%). Ökningen i dessa län speglar bättre den sanna förändringen i prevalens av klamydia i befolkningen.

Smittväg och smittland

Klamydia är en infektion som huvudsakligen smittar heterosexuellt båda för kvinnor och män. Bland män som har sex med män (MSM) rapporterades fler med klamydia, 421 män under 2007 jämfört med 311 män under 2006, vilket utgör 2 % av alla smittade män. Incidensen förefaller vara ungefär den samma för heterosexuella män och MSM men de snare är äldre. De flesta smittade MSM var i åldern 20-29 år (37% av alla rapporterade fall bland MSM) och 30-39 år (32% av alla rapporterade fall bland MSM). Nitton barn (11 flickor och 8 pojkar) smittades med klamydia vid förlossning under 2007 vilket är en minskning med 21% jämfört med år 2006 när 24 barn smittades vid förlossning. För 5 % av fallen var smittväg ej uppgiven.

Andelen fall som uppges ha smittats i Sverige var 87 % vilket är detsamma som förgående år. Personer som smittats utomlands utgjorde 4 % och för 9% var smittland okänt.

/Inga Velicko, Anders Blaxhult, Avdelningen för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet

Referenser

1. Velicko I, Kühlmann-Berenzon S, Blaxhult A, Reasons for the sharp increase of genital chlamydia infections reported in the first months of 2007 in Sweden. Euro Surveill 2007;12(10)[Epub ahead of print] .
2. Ripa T, Nilsson P, A Chlamydia trachomatis Strain With a 377-bp Deletion in the Cryptic Plasmid Causing False-Negative Nucleic Acid Amplification Tests, Sex Trans Dis, May 2007, Vol. 34, No. 5, 255-256
3. Unemo M, Olcén P, Agné-Stadling I, Feldt A, Jurstrand M, Herrmann B, at al. Experiences with the new genetic variant of Chlamydia trachomatis in Örebro county, Sweden – proportion, characteristics and effective diagnostic solution in an emergent situation. Euro Surveill 2007;12(4)