Fem fall av samma spa-typ (t421) ingick i utbrottet: tre i augusti, ett i oktober och ett i november (se EPI-aktuellt nr 47, 2007 ). Smittspårning och motåtgärder eskalerades efterhand. Fram till och med fall nr fyra bedömdes hela smittspridningen ha kunnat ske under en begränsad tidsperiod. Det femte passade dock inte in i det mönstret, och talade för möjligheten av en fortsatt, okontrollerad smittspridning. Länets övriga sjukhus och kommunala boenden rekommenderades då att från slutet november screena alla från sjukhuset övertagna patienter för att förhindra en spridning, och landet i övrigt informerades. Länssjukhusets nyskapade MRSA-grupp tog fram en åtgärdsplan, och sjukhusledningen tog 071203 beslut om följande extraordinära åtgärder med omedelbar verkan:

• Återinläggningsodlingar: varje patient som vårdats inneliggande vid något tillfälle på sjukhuset efter 070501 skall vid förnyad inläggning screenodlas för MRSA
• Utskrivningsodlingar: varje patient som skrivs ut från sjukhuset till annan vårdinrättning i länet (sjukhus, kommunalt boende, d v s allt utom det egna hemmet) skall utskrivningsdagen screenodlas för MRSA

Parallellt med detta fortsatte förbättringen av följsamhet till basala hygienrutiner. Då tillgången på isoleringsrum/enkelrum under 2007 varit onormalt liten p.g.a. ombyggnad av Infektionskliniken, beslöts också bl.a. om möjlighet att blockera platser på större salar för att även vid behov kunna använda dessa som enkelrum.

Under hela utredningen har endast ett ytterligare fall av MRSA med samma spa-typ hittats, en anhörig till ett av de fem initiala fallen. Under perioden 071001-080215 har nu totalt i storleksordningen 2000 personer screenodlats för MRSA (7446 odlingar fler än motsvarande period ett år tidigare).
Av de fem aktuella patienterna har två avlidit under vårdtiden, varav en med en pågående MRSA-sepsis. Ytterligare en av patienterna har drabbats av en MRSA-sepsis, men överlevt den med behandling.

Efter omfattande utredning inklusive screenodlingar enligt ovan bedöms det troliga händelseförloppet vara följande: en patient har inkommit MRSA-koloniserad och bakterien har spritt sig indirekt via personal till en annan patient, och därifrån i sin tur i minst ytterligare ett led till en tredje. Hela smittkedjan har inte med säkerhet kunnat klarläggas, men sannolika smittvägar har kunnat fastställas mellan flera av de inblandade. När så medvetenheten om utbrottet ökat, så har successivt följsamheten till hygienrutiner ökat, och smittspridningen har upphört.

Utredningen har alltså inte givit några hållpunkter för annat än en ”självgående” nosokomial spridning i flera led från en patient, och med det nu stora antalet negativa screenodlingar får en fortgående smittspridning på sjukhuset anses med rimlig säkerhet utesluten, och risknivån bedöms vara åter på normalnivå.
De extraordinära åtgärderna har, efter beslut från sjukhusledningen, avslutats från 25 februari, och ingen screening av patienter från Sundsvalls sjukhus rekommenderas längre vid överföring till andra vårdinrättningar inom länet.

/Lars Blad, biträdande smittskyddsläkare, Landstinget Västernorrland