Trender

År 2007 anmäldes 642 fall av gonorré, vilket är minskning med 5,2 % jämfört med år 2006. Sedan 2005 har incidensen av gonorré fortsatt att minska (2005 – 7,6/100 000 invånare, 2006 – 7,4/100 000 invånare, 2007 - 7,0/100000 invånare). Minskningen som observeras under 2007 har skett båda bland kvinnor och män och kvoten män/kvinnor är oförändrad (se Fig.1).

Ålder

Medelåldern för kvinnor var 26 år (24 år föregående år) och för män 32 år (30 år föregående år). För heterosexuellt smittade män var medelåldern 32 år (oförändrat sedan 2006) och för män som har sex med män (MSM) var medelåldern 32 år (28 år föregående år). Ett barn med ögoninfektion föddes av gonorrépositiv kvinna.

Största ökningen 2007 i antal fall sågs bland kvinnor 15-19 år med 42% (från 19 till 27 fall), bland 30-34 år gamla kvinnor med 88% (från 9 till 17 fall) och för män 35-39 år med 11% (från 57 till 63 rapporterade fall) (Fig.2 och Fig.3). Den största minskningen 2007 i antal fall sågs bland kvinnor 25-29 år med 105% (från 35 till 17 fall) och för män 20-24 år med 7% (från 122 till 114 fall) och 25-29 år med 8% (från 113 till 105 fall).

Kön och smittväg

Antal fall bland kvinnor minskade 2007 jämfört med 2006 med 6 % från 134 till 126 fall (under 2006 observerade man ökning med 20% jämfört med 2005). Antal fall bland män minskade med 5% (från 543 till 516 fall).

Antalet män som smittats homosexuellt minskade med 5% (från 205 fall till 195 fall), medan antalet män som smittades heterosexuellt var oförändrat (275 fall under 2007 jämfört med 273 fall under 2006). Andelen män som smittats homosexuellt var oförändrad jmf med 2006 (38%), däremot ökade andelen män som smittades heterosexuellt med 3% (Fig.4). Andel fall med okänd smittväg minskade till 9% jämfört med 12% 2006.

Geografisk spridning

Liksom tidigare år rapporterades flest fall av gonorré från storstadslänen, Stockholm (46,5 % av alla rapporterade fall), Skåne (10 % av alla rapporterade fall) och Västra Götaland (16 % av alla rapporterade fall). Högst incidens såg man i Stockholm (15,3 fall per 100000 invånare) och Gävleborg (12,3 fall per 100000 invånare). Incidensen ökade mest i Västmanland (från 2,4 till 7,6 fall per 100000 invånare), Kalmar (från 2,1 till 5,6 fall per 100000 invånare), i Värmland (från 1,1 till 2,2 fall per 100000 invånare), i Jönköping (från 2,1 till 3,3) fall per 100000 invånare) och i Gävleborg (från 9,4 till 12,3 fall per 100000 invånare) (Fig.5).

Smittland

Antalet personer smittade i Sverige ökade med 9% (från 362 fall till 393 fall). Andelen fall som hade smittats i Sverige var 61% (föregående år 54 %). Personer som smittade utomlands stod för 23% (föregående år 33 %) och för 8 % var smittland okänd. Antal kvinnor som smittade i Sverige ökade med 20% (från 86 fall till 103 fall). Antal heterosexuell smittade som smittade i Sverige män ökade med 20% (från 107 fall till 128 fall). Antal av MSM som smittade i Sverige minskade med 7% (från 166 fall till 155 fall).

Kvinnor var oftare än män smittade med gonorré i Sverige, 82% respektive 56% (föregående år 64 % respektive 51 %). Utlandssmitta förelåg för 35 % av alla män och 13 % av kvinnorna. Det var en minskning bland kvinnor jämfört med år 2006 när 23 % av alla kvinnor smittades utomlands.

Bland heterosexuella män var 51,6% (föregående år 59 %) smittades utomlands och bland MSM var 79,5% (föregående år 81 %) smittade i Sverige (se Tabell).

Tabell. Totalt antal fall (procent) av gonorré per smittväg för män under 2007
Smittväg Smittades i Sverige Utlandssmittade Okänd smittväg Total
Heterosexuell smitta 128 (46,8) 141 (51,6) 4 (1,6) 273
Homosexuell smitta 155 (79,5) 32 (16,4) 8 (4,1) 195
Uppgiften saknas/Annat 7 (14) 8 (17) 33 (69) 48
Total 290 181 45 516

Av de 141 utomlands heterosexuellt smittade männen smittades 29 % i Thailand och 4 % i Filippinerna. Av de 32 utomlands smittade MSM smittades 11% i Västeuropa (Tyskland, Belgien, Danmark, Spanien). Bland de 16 utomlands smittade kvinnor oftast smittade i Thailand och Cypern (2,5 % respektive 2% av utlandssmittade).

/Inga Velicko, Anders Blaxhult, Avdelningen för epidemiologi, SMI