År 2007 anmäldes 240 fall av syfilis, vilket är en ökning med 40,4 procent jämfört med år 2006 och en ökning med 120% jämfört med 2005. Av de 240 fallen som redovisas på Fig.1 rapporterades 67 % med båda klinisk och laboratorieanmälan (föregående år 47%), 21% av fallen rapporterades endast med klinisk anmälan och 12 % av fallen rapporterades endast med laboratorieanmälan. Detta ger en viss osäkerhet vid bedömning av talen. Av de 240 anmälda fallen hade 76 (32%) primär syfilis, 36 (15%) sekundär syfilis, 31 (13%) tidigt latent syfilis (<2 år efter smittotillfället) och 12 personer (5%) hade sen latent syfilis (>2 år efter smittotillfället). Personer med sen latent syfilis uppfyller inte kriterierna för anmälan enligt smittskyddslagen. Resterande 85 fall (35%) hade oklart eller ej angivet stadium av syfilis.

Syfilisincidensen under 2007 ökade 1,6 gånger jämfört med förgående år (2007- 2,6/100000 invånare, 2006 – 1,9/100000 invånare). Incidensen minskade under 1990-talet men har ökat igen sedan början på 2000-talet. Syfilis är vanligare bland män än bland kvinnor (se Fig.1) och den största ökningen på 2000-talet har skett bland män som har sex med män (MSM).

Ålder

Medelåldern för kvinnor var 33 år (35 år föregående år) och för män 39 år (40 år föregående år). För båda heterosexuellt smittade män och MSM var medelåldern 39 år (jmf med 40 år för heterosexuellt smittade män och 38 år för MSM föregående år). Syfilis incidensen över tiden och under 2007 är högre bland män än bland kvinnor (Fig.2-3). Antal fall av syfilis minskade jämfört med 2006 bland kvinnor och speciellt i åldersgrupperna 25-29 år (från 12 till 9 fall) och 30-34 år (från 15 till 11 fall). Bland män ökade antalet fall av syfilis och mest i åldersgrupperna 30-34 år (från 14 till 36 fall) och 35-39 år (från 22 till 38 fall).

Kön och smittväg

Kvinnors andel minskade under 2007 till 17 % av fallen (27% under 2006), en minskning från 46 till 41 fall. Bland MSM observeras 2007 jämfört med 2006 en ökning med 82 % (från 62 fall till 113 fall) och bland heterosexuellt smittade män en ökning med 63 % (från 27 fall till 44 fall). Andelen MSM bland syfilisfallen hos män ökade under 2007 till 58% från 51% 2006 (Fig.4). Antalet fall med okänd smittväg för män var 14 % (28 fall) och för kvinnor 12% (5 fall).

Geografisk spridning

Liksom tidigare år rapporterades flest fall av syfilis från storstadslänen, Stockholm (37% jmf med 28 % under 2006), Skåne (20% jmf med 34 % under 2006) och Västra Götaland (13% jmf med 5% under 2006). Högst incidens sågs i Blekinge med 8,6 fall per 100 000 invånare där också den största ökningen skett jämfört med år 2006 (4,0 fall per 100 000 invånare).

Hög incidens sågs också i Kalmar län – 4,7 fall per 100 000 invånare, Skåne län med 4,1 fall per 100 000 invånare, Stockholms län – 4,5 fall per 100 000 invånare och Gävleborg län – 4,0 per 100 000 invånare (Fig.5). Förutom inhemsk spridning kan förekomst av flyktingmottagningar etc. påverka utfallet. I sex landsting rapporterades inget fall under år 2007 (fyra av dessa landsting hade ej heller något fall av syfilis under 2006).

Smittland

Antalet personer som smittades i Sverige ökade från 51 till 123 personer. Andelen av fallen som smittats i Sverige var 51 % (jämfört med 30 % 2006). Utlandssmitta stod för 37% (47 % i 2006) och okänt smittland 12% (23% i 2006). I flera fall av de utlandssmittade upptäcktes infektionen i samband med inflyttning till Sverige. Bland kvinnorna ökade den andel som var smittade i Sverige till 34% jämfört med 15% föregående år (från 7 fall till 14 fall). Mer än hälften (56%) av all 41 kvinnorna smittades utomlands (av dessa var 50% smittade i Afrika och 13% i Asien) och för 10 % av kvinnorna saknades smittland. Av de 44 heterosexuellt smittade männen var 17 personer (39%) smittade i Sverige (8 personer (30 %) föregående år) och 25 personer (56%) smittades utomlands (av dem var 36 % smittade i Afrika och 20% smittades i Asien). Bland 113 MSM var 89 personer (79%) smittade i Sverige jämfört med 35 personer (56%) under 2006. Av de 89 inhemsk smittade MSM var 44 personer (50%) smittade i Stockholm. Utlandssmitta stod för 19% (22 pers.) av syfilisfall bland MSM och av dessa 64% smittades i Västeuropa och 14% i USA.

/Inga Velicko, Anders Blaxhult, Avdelningen för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet