Sammanlagt rapporterades 71 fall av aids under 2007. Detta är det högsta antalet sedan 1996.

Av de insjuknade hade 18 en tidigare känd hiv-infektion. Detta tal är oförändrat sedan hiv-behandling blev tillgänglig och har sedan 1998 varit i medeltal 19 per år. Av de 18 som under 2007 insjuknade trots tillgång till behandling var 4 ursprungligen smittade genom intravenöst missbruk, 11 heterosexuellt och 3 genom sex mellan män. Bland de heterosexuellt smittade var 7 födda i Afrika, 2 i Asien och en vardera i Sverige och övriga Europa. I två fall hade personerna nyligen invandrat med känd hiv-infektion från Afrika och där sannolikt ej haft tillgång till optimal hiv behandling.

För 53 personer gäller att de fick sin hiv-infektion diagnostiserad först i samband med insjuknande i aids, definierat som <3månader mellan hiv och aids diagnos. Detta är det största antalet sena diagnoser noterat i Sverige, i medeltal har under 1988-2006 antalet varit 32 personer per år. Av patienterna med samtidig hiv och aids diagnos 2007  var 22 födda i Sverige, 3 i övriga Europa, 15 i Afrika, 3 i Amerika, 9 i Asien och för en saknas uppgift.

Ursprungliga smittvägen var i 2 fall genom intravenöst missbruk, i 24 fall heterosexuellt, i 17 fall genom sex mellan män och i 3 fall mor-barn smitta. Bland heterosexuella finns årligen ett litet antal svenskfödda som smittats genom heterosexuella kontakter framförallt utomlands men det stora antalet utgörs av personer inflyttade till Sverige. I enstaka fall har hiv och aidsdefinierande tillstånd som TBC diagnostiserats och/eller behandlats redan i hemlandet och hos några har insjuknandet skett kort tid efter inflyttning men flertalet har levt många år i Sverige utan att hiv-infektionen upptäckts. Nytt för 2007 är en ökning av antalet män smittade genom homosexuella kontakter, vanligen i Sverige, vars hiv-infektion inte har upptäckts förrän insjuknande i aids skett.

/Anders Blaxhult, avd för epidemiologi