Antalet fall med ESBL -producerande bakterier ökar i Halland liksom i övriga landet. Under 2007 har 46 nya fall diagnostiserats jämfört med 35 fall 2006. Siffrorna representerar kliniska fall och inte isolat från screening eller utbrottssituation inom sjukvården.

Dominerande bakterie är Escherichia coli och majoriteten av patienterna är äldre kvinnor med recidiverande urinvägsinfektioner.

År 2007 var 2 av 46 ESBL positiva i blododling, 2006 var motsvarande siffra 8/32.
Även isolat av E. coli och K. pneumoniae med höggradig AmpC-produktion fortsätter att öka. Denna oftast kromosomalt styrda produktion av beta-laktamas gör bakterien lika resistent mot cefalosporiner och penicilliner som ESBL-produktion och samma behandlingsproblem kan uppstå. Då utbrott ofta dessutom är klonala är det viktigt att även begränsa spridningen av AmpC positiva bakterier och inte bara tänka på smittsam plasmidspridning av ESBL.

Analysmetoder och provtagningspolicy har inte förändrats 2005-2007 och vi har inte haft någon ansamling av fall eller utbrott.

/Ingegerd Gustafsson, Torvald Ripa, Klinisk mikrobiologi & Vårdhygien Halland