Sedan årsskiftet har totalt 11 fall av vankomycinresistenta enterokocker (VRE) konstaterats på Centrallasarettet i Västerås. Dessförinnan har sedan millennieskiftet det enda fallet i länet och på sjukhuset diagnostiserats år 2003. VRE innebär att enterokocker, som är en grupp normalt förekommande tarmbakterier, har blivit resistenta mot antibiotikumet vankomycin. Bakterierna, som nu har påvisats, utgörs av arten Enterococcus faecium med resistensgenen van B.

VRE är vanligen ganska harmlösa och kan förekomma i exempelvis sår och på urinkatetrar utan att ge några symtom. De kan ibland orsaka sjukhusförvärvade infektioner, såsom urinvägsinfektioner, sårinfektioner och blodförgiftning (sepsis).

Smittspridning har nu förekommit på avdelning 13, där 8 fall hittats. Dessutom har enstaka fall förekommit på avdelningarna 6, 8 och 20. De patienter som har burit på bakterien har skrivits ut från sjukhuset eller flyttats till infektionskliniken.

En av patienterna insjuknade i blodförgiftning och diagnostiserades under vård på Akademiska sjukhuset i Uppsala, efter att dessförinnan ha vårdats på avdelning 13. Hos sex av de andra patienterna har bakterierna hittats i vanliga odlingar, men hos dem bedöms inte bakterierna ha givit upphov till några sjukdomssymtom. De resterande fyra patienterna har upptäckts i samband med smittspårning på avdelning 13.

Det pågår ett intensivt arbete för att identifiera och eliminera smittspridningsvägar på de berörda avdelningarna. Omfattande vårdhygieniska åtgärder med genomgång av basala hygienrutiner och städ- och desinfektionsrutiner har genomförts. Smittspårningen inkluderar nu bl.a. att patienter som vårdats på avdelning 13 under perioden 2008-01-01 – 2008-03-28 odlas för VRE vid ny inläggning på sjukhus, in- och utskrivningsodlingar från patienter på avdelning 13 samt odlingar från alla patienter på de övriga tre avdelningarna.

Hittills testade isolat, där svar föreligger, har alla verifierats med PCR (van B). Ett isolat har karaktäriserats med pulsfältsgelelektrofores och visat sig vara identiskt med utbrottsstammen på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Något epidemiologiskt samband för övrigt med vården där har dock inte kunnat konstateras.

/Daniel Heimer, överläkare, Mikrobiologiskt laboratorium, Västerås, Jan Smedjegård, smittskyddsläkare, Västmanland, Magnus Thore, hygienöverläkare, chef, Mikrobiologiskt laboratorium, Västerås