Trender
Under 2007 rapporterades 69 fall av hepatit A, vilket är det lägsta antalet smittade under de senaste tio åren. En minskande trend kan ses över tiden. Bland dem som smittats i Sverige har antalet legat på en jämn nivå sedan 2004, runt ett 30-tal fall (figur).

Tidsmässig spridning
Fler fall rapporterades bland samtliga smittade under september-oktober än under årets övriga månader och samma tendens sågs bland de inhemskt smittade.

Smittland
32 av fallen rapporterades smittade i Sverige. Av de utlandssmittade rapporterades 7 personer från Syrien, 4 från Serbien och Montenegro och 3 från Etiopien. Från övriga smittländer rapporterades 1-2 fall.

Kön och ålder
Av samtliga fall rapporterades 26 i åldrarna 0-9 år och 16 mellan 10-19 år. I dessa åldersgrupper rapporterades 8 fall per grupp bland de inhemskt smittade. Lika många män som kvinnor rapporterades bland samtliga smittade medan 56 % av dem som smittats inom landet var kvinnor.

Smittkälla
I de fall då information om smittväg fanns angiven var mat den vanligaste smittkällan därefter personkontakt.

Utbrott och smittsamband
Under hösten rapporterades ett utbrott på ett daghem i Skåne. Smittkällan var ett barn som smittats under en utlandsresa. Sammanlagt smittades 12 personer, varav 10 barn, en av personalen samt en förälder.

Daghemsutbrott sedan år 2000
Vid en förfrågan till landets smittskyddsläkare angående om man haft utbrott med hepatit A på daghem under perioden 2000-2007 framkom att 17 utbrott ägt rum under denna tid. Sammanlagt 52 daghemsbarn smittades och 24 andra barn samt 18 vuxna och tre i personalen på daghemmen. I elva av fallen var ett barn indexfall d v s det barn som först rapporterades med sjukdomen. Nio av dessa hade varit på besök hos släktingar utomlands vid smittotillfället. Detta visar hur viktigt det är att barn har ett fullgott vaccinationsskydd mot hepatit A, då de reser till sina föräldrars hemländer d v s länder där sjukdomen har högre förekomst. Föräldrarna däremot är ofta immuna, eftersom de som regel haft sjukdomen som barn.

/Margaret Löfdahl, Avd för epidemiologi