Den 25 april år 2000 hölls ett afrikanskt toppmöte i Abuja, Nigeria sammankallat av WHO/Roll Back Malaria med syfte att uppmärksamma den oerhörda sjukdomsbörda som malaria utgör i de afrikanska länderna samt mobilisera politiskt stöd och diskutera innovativa sätt att begränsa epidemin. Mötet utmynnade i Abujadeklarationen som skrevs under av 44  afrikanska länder och bland annat innebar enighet och åtaganden rörande tillgänglighet av malarialäkemedel, åtgärder för att minska spridningen av resistens och distribution av impregnerade myggnät.

I åminnelse av Abuja-konferensen, anordnades ett år senare den 25 april 2001 den första African Malaria Day. I maj 2007 antog Världshälsoorganisationens (WHO) högsta beslutande organ världshälsoförsamlingen (WHA) en resolution om att en ”Världsmalariadag” ska uppmärksammas varje år för att ge ökad kunskap och förståelse för malaria och sprida information om pågående intensifierade aktiviteter för att bekämpa och förebygga malaria.

Världsmalariadagen är ett tillfälle för länder utan förekomst av malaria att lära sig mer om sjukdomens konsekvenser och för nya aktörer att göra gemensam sak med ett globalt partnerskap mot malaria. Det är vidare ett tillfälle för forskningsinstitut och akademiska institutioner att presentera de senaste framstegen och forskningsrönen för både experter och allmänhet. Världsmalariadagen ger också länder i drabbade områden chansen att utbyta erfarenheter och lära sig av varandras kontrollstrategier.

Malaria är alltjämt ett globalt hälsoproblem av stor dignitet. 40 % av jordens befolkning lever i riskområden, med fler än 500 miljoner sjukdomsfall per år och över 1 miljon dödsoffer, de senare företrädesvis bland barn under 5 års ålder och gravida kvinnor.

/Andreas Heddini, KCB

Läs mer:

World Malaria Day
WHA resolution 60.18
Abujadeklarationen

Smittskyddsinstitutet utvecklar vaccin mot malaria