Klamydia blev en anmälningspliktig sjukdom 1988. 29 319 fall rapporterades 1989 och antalet fall sjönk successivt fram till 1997 då 13 905 fall rapporterades. Antalet anmälda fall har sedan dess ökat kontinuerligt och 2007 anmäldes 47 101 klamydiafall vilket är det högsta antalet sedan sjukdomen blev anmälningspliktig (2006 års siffror påverkades av spridningen av en ny variant av klamydia som inte upptäcktes i vissa då vanligt förekommande testmetoder). Den största ökningen i incidens har under dessa år skett bland kvinnor och män i åldergruppen 15-29. I denna åldersgrupp rapporteras också flest fall, år 2007 återfanns 88 procent av alla anmälda fall i den gruppen.

Det rapporteras fler klamydiafall bland kvinnor än män (2007 utgjorde kvinnor 57 procent av fallen), men det är också fler kvinnor än män som provtas (70 procent av alla provtagna var kvinnor 2007).

Bland kvinnor har medelåldern sjunkit ca ett år sedan år 2000 (22,3 år 2000 jämfört med 21,5 år 2007) och liknande utveckling kan man se bland män (25,0 år 2000 jämfört med 24,1 år 2007). Figur 1 samt 2 visar klamydiaincidensen bland kvinnor och män 2000-2007 i åldrarna 15-29. Högst incidenssiffror bland männen har sedan 2000 rapporterats i åldrarna 20-22. De högsta incidenssiffrorna bland kvinnorna rapporterades i början av 2000-talet i åldrarna 19-20 och år 2007 i åldrarna 18-19. Liknande trender rapporteras från Danmark (se EPI-NYT 20, 2008, www.ssi.dk )

* 2006 års siffror påverkades av spridningen av en ny variant av klamydia som inte upptäcktes i vissa då vanligt förekommande testmetoder

* 2006 års siffror påverkades av spridningen av en ny variant av klamydia som inte upptäcktes i vissa då vanligt förekommande testmetoder

Den största ökningen 2007 jämfört med 2006 skedde i åldersgrupperna 15-19  och 20-24 för både män och kvinnor. Flest fall 2007 rapporterades bland kvinnor i åldrarna 17-21 och för män i åldrarna 19-23. Nedan presenteras utvecklingen 1992-2007 för kvinnor och män i de fem åldrar som rapporterade flest antal klamydiafall 2007 (figur 3 samt 4).

(Fig 3. 2006 års siffror påverkades av spridningen av en ny variant av klamydia som inte upptäcktes i vissa då vanligt förekommande testmetoder)

(Fig 4. 2006 års siffror påverkades av spridningen av en ny variant av klamydia som inte upptäcktes i vissa då vanligt förekommande testmetoder)

Klamydia är en sjukdom som till skillnad från andra STI främst återfinns bland unga och det är därför viktigt att upprätthålla hög provtagningsaktivitet i denna grupp.

/Frida Hansdotter, Avd för epidemiologi