I EPI-aktuellt 2008-04-24 beskrevs ett calicivirusutbrott med minst 50 av cirka 400 passagerare på kryssningsfartyg. Efter ankomst till Göteborgs hamn 2008-04-21 sanerades det portugisiska fartyget enligt uppgift och lämnade hamnen samma dag för en ny kryssning till Medelhavet med 390 passagerare från olika delar av Sverige. Båtens besättning och personal bestod av 201 personer. Redan dygnet efter man lämnat hamn insjuknade fyra personer, varav två ur besättningen med kräkningar och diarré. Påföljande dygn 2008-04-23 drabbas ytterligare 80 personer av gastroenterit på skeppet. Sammanlagt under kryssningens 12 första dygn drabbas 186 personer (varav 179 av passagerarna) av gastroenterit, vilket innebär att 46 % av passagerarna insjuknade. Epidemikurvan med tidigt insjuknande talar för en gemensam smittkälla. En av de svenska passagerna avled i samband med mag-tarmsymptom och dehydrering.

Spanska och portugisiska hälsomyndigheter hade erhållit rapporter om utbrottet och inspekterade fartyget vid besök i olika hamnar. Tyvärr blev inga ytterligare faecesprover tagna under resan, men den kliniska bilden liknade calicivirusinfektionen vid den omedelbart föregående kryssningen där norovirus kunde påvisas i 12 av 13 prover. Ytterligare omfattande sanering utfördes under kryssningen. Vattenprover från fartyget visade ingen förekomst av patogener. Sekvensbestämning på SMI av tidigare faecesprov visade att 11 av proven var norovirus genotyp GII:4 variant 2006b. Tio prov var helt identiska. Denna stam liknar stammar som förekommit under vintern i olika utbrott i Sverige.

Vid fartygets återkomst till Göteborgs hamn 2008-05-06 tre dygn efter senaste insjuknandet besöktes fartyget av representanter från miljöförvaltningen och smittskyddsenheten efter godkännande av kaptenen eftersom fartyget hade utländsk flagg. Ytterligare rekommendation om smittskyddsåtgärder gavs. Någon smittkälla kunde inte säkerställas. Utbrottet aktualiserar risken för omfattande gastroenteritutbrott ombord på kryssningsfartyg med restaurangverksamhet, samt risken för fortsatt calicivirussmitta i en miljö med heltäckningsmattor och rikligt med textilier. Sanering är svårgenomförbar och effekten av sanering begränsad under pågående utbrott. För att minska risk för nya utbrott rekommenderas utöver sanering och noggranna hygienåtgärder även att ytterligare kryssning med passagerare ombord på fartyget uppskjuts under några dygn.

/Leif Dotevall, bitr. smittskyddsläkare, Göteborg, Björn Närlundh, Miljöförvaltningen, Göteborg