Sedan september 2007 har ett ökande antal fall av vankomycinresistenta enterokocker, VRE, hittats hos patienter på Karolinska Universitetssjukhuset. Hittills har drygt 120 patienter med utbrottsstammen hittats, över 90% via smittspårning. De flesta fall har hittats på Huddinge, men även Solna är drabbat. Ett fåtal fall har även förekommit på andra sjukhus i länet.

Huvudsakligen har patienter med flera riskfaktorer, såsom svåra underliggande sjukdomar, immunsuppressiv behandling och upprepade antibiotikabehandlingar drabbats. Det är framför allt fråga om fekal-orala smittvägar. Bidragande faktorer är bristen på vårdplatser med överbeläggning och patientflyttningar som följd, bristen på enskilda rum med egen toalett, brist på vårdpersonal som kan hjälpa patienter med personlig hygien, vid toalettbesök etc.

Karolinska Universitetssjukhuset har tillsatt en särskild arbetsgrupp med ansvar för utbrottet och en central åtgärdsplan har utarbetats. Trots intensiva åtgärder med betoning av vikten av basala hygienrutiner, smittspårning, isolering av kända bärare, städning och indragning av patientbufféer, diagnostiseras fortfarande nya fall.

VRE-fall, totalt, SLL sedan sept 2007
Ännu ej typad resistensgen 1
E faecium van A 26
E faecium van B (varav utbrottstam 121) 158
Totalt 185
VRE-fall med utbrottstam, fördelning mellan sjukhus, sedan sept 2007:
Huddinge 92
Solna 17
Övriga sjukhus 12
Totalt 121

Figur 1. VRE, fall per vecka med utbrottstam och övriga, Huddinge sedan sept 2007. I övriga ingår ännu ej typade stammar

Figur 2. VRE, fall per vecka med utbrottstam och övriga, Solna sedan sept 2007. I övriga ingår ännu ej typade stammar.

Figur 3. Provtagning och antal positiva fall per månad i SLL. Sedan december har andelen hittade fall per prov varit ca 2 %.

/Erna Pettersson, chefläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Olle Aspevall, hygienläkare, Karolinska Universitetssjukhuset/ Vårdhygien Stockholms län