På grund av den ökade spridningsbenägenheten, sjukligheten och dödligheten som finns beskriven för moxifloxacinresistenta C. difficile av PCR ribotyp 027 har Smittskyddsinstitutet tillsammans med en stor del av landets mikrobiologiska laboratorier sedan februari 2008 genomfört en omfattande screening för identifiering av denna typ (se EPI-aktuellt vol 7, nr 18-19 ). I EPI-aktuellt, vol 7, nr 22 , beskrivs från Uppsala län det första fallet av moxifloxacinresistent C. difficile PCR ribotyp 027 som identifierades genom denna screening. Från perioden 1997-2001 finns tre isolat av PCR ribotyp 027 rapporterade i Sverige, dessa isolat var dock känsliga för moxifloxacin till skillnad från de i litteraturen rapporterade spridningsbenägna isolaten liksom det aktuella isolatet från Uppsala län.

Det nu identifierade isolatet av PCR ribotyp 027 uppvisar förutom resistens mot moxifloxacin (MIC>32 mg/L) även resistens mot erytromycin (MIC>256 mg/L). Isolatet är känsligt för klindamycin (MIC=2), vancomycin (MIC=0.5) samt metronidazol (MIC=0.032). Antibiotikakänslighetsprofilen är väl överensstämmande med isolat av PCR ribotyp 027 rapporterade från utbrott i Canada, USA, Holland och England.

På grund av det inträffade fallet i Uppsala län förlänger Smittskyddsinstitutet sin pågående screening för moxifloxacinresistenta PCR ribotyp 027 till den 31 juli. Utöver deltagande i den nämda screeningen är det vår rekommendation att epidemiologisk typning av C. difficile bör utföras vid misstänkta nosokomiala utbrott samt vid svåra kliniska fall. Epidemiologisk typning för dessa ändamål tillhandahåller Smittskyddsinstitutet som tidigare mot ersättning.

/Karin Tegmark Wisell ( Karin.Tegmark-Wisell@smi.ki.se ) och Thomas Åkerlund ( Thomas.Akerlund@smi.ki.se ), Avd för bakteriologi, Smittskyddsinstitutet.