Varje år genomförs vid SMI ett antal projektarbeten av studenter. Nedan följer två arbeten av läkarstuderande från termin 11. Redovisning sker oftast inom ramen för SMI:s rapportserie.

Riktade vaccinationer inom barnhälsovården

Mattias Röjås har genomfört en enkätundersökning om riktlinjer för de riktade vaccinationerna mot pneumokocker, influensa, tuberkulos och hepatit B, d.v.s. vaccination som kan vara aktuell till grupper av individer med ökad risk för insjuknande, eller till enskilda barn som av medicinska skäl löper ökad risk för svår sjukdom. Det visade sig finnas skillnader både mellan och inom landstingen i förekomst av riktlinjer och i deras innehåll. Skillnaderna var störst för hepatit B, särskilt vad gäller vaccinationsschema. Riktlinjerna för tuberkulosvaccination var mest samstämmiga. De flesta regioner har riktlinjer för pneumokockvaccination med tydligt identifierade riskgrupper medan riktlinjer för influensavaccination saknas i de flesta landsting, då dessa barn oftast sköts av behandlande läkare.

Läs hela rapporten:

Riktade vaccinationer inom barnhälsovården

Kritisk granskning av syfilisanmälningar enligt Smittskyddslagen

Malin Gulbrandsen har granskat anmälningar av syfilis som inkommit enligt Smittskyddslagen 1997-2007 och hur dessa redovisats i årsrapporterna. Kriterierna för att ett fall skall anmälas är inte helt entydiga. Endast primär, sekundär och latent syfilis som är mindre än 2 år gammal skall anmälas. Ett antal anmälda misstänkta fall blir senare borttagna eftersom de av olika skäl ej uppfyller kriterierna.

För statistiken till årsrapporten tas fallen ut ur databasen i SmiNet i mitten på februari månad nästföljande år. Vid uttag av data i april 2008 hade ytterligare 51 fall som var rapporterade i årsrapporterna de senaste åren hunnit rensats bort ur SmiNet. Då årsrapporterna bygger på preliminära siffror blir jämförelser med tidigare år osäkra. Vidare fanns hos 25 fall endast labbanmälan. Eftersom laboratorieanmälan kompletterar anmälan från behandlande läkare efter 2004 har antalet rapporterade fall under de senaste åren också av det skälet ökat. I 54 fall hittades på anmälan uppgifter om sena stadier som ej uppfyllde kriterier för anmälan. Dessa föreföll emellertid jämt fördelade över perioden och påverkar således ej utvecklingen mellan åren.

Mellan 2005 och 2006 redovisas i årsrapporten 2006 en ökning med 57 % mellan åren 2005 och 2006. Om man istället ser till antalet fall som finns kvar i SmiNet vid undersökningen blir ökningen 35 % och om fall med enbart labbanmälan exkluderas blir ökningen istället 24 %.

På motsvarande sätt beskrev årsrapporten 2007 en ökning med 40 % mellan åren 2006 och 2007. Antalet fall kvar som fanns kvar i SmiNet vid undersökningen visade en ökning mellan åren med 53 % och om fall med enbart labbanmälan exkluderas blir ökningen istället 60 %.

Läs hela rapporten:

Kritisk granskning av syfilisanmälningar enligt Smittskyddslagen