Ytterligare ett projektarbete av läkarstuderande från termin 11 redovisas inom ramen för SMI:s rapportserie.

Provtas rätt personer för gonorré i Sverige?

Carina Magnefelt har studerat i förekomsten av gonorré i olika landsting under 2000-2006. Frågeställningen har varit om rätt kategorier av människor med avseende på ålder och kön provtas och kan man utläsa något samband mellan provtagningsfrekvens och antalet upptäckta fall för gonorré.

Analysen visar att det är fler kvinnor än män som provtas trots att män utgör 80 % av fallen. Åldersmässigt är analysen svårtolkad då flertalet av laboratorierna inte redovisar ålder på de provtagna. Någon entydigt trend att ökad provtagning skulle resultera i ökat antal funna fall har inte framkommit. Tolkningen är att provtagningen även i landsting med få provtagna ofta är välriktad, som tex vid smittspårning.

Läs hela rapporten: Epidemiologisk analys av gonorré i Sverige 2000-2006