Efter över tio års studier vid Smittskyddsinstitutet har forskare nu kartlagt vilka virusstammar av hepatit A, B och C som är vanliga i Estland. Genom molekylär typning med sekvensering har man tittat på en del av virusets arvsmassa och jämfört det med motsvarande del av arvsmassan hos samma hepatitvirus från andra länder. Totalt har man undersökt över 1 100 serumprov från Estland. Metoden kan användas för att identifiera smittvägar inom landet och mellan länder via exempelvis mat, injektionsmissbruk eller via sjukvården.

Genom kartläggningen kan man identifiera om en person som upptäcks smittad med ett hepatitvirus i Sverige har blivit smittad med en virusstam från Estland. Smittspårningen kan därmed underlättas eftersom smittkällan lättare kan ringas in.

Arbetet med virusstammar från Estland har nu resulterat i en doktorsavhandling av Tatjana Tallo som disputerade i maj vid Karolinska Institutet. Arbetet med studien har utförts vid Sektionen för hepatit- och enterovirus vid Smittskyddsinstitutet med Heléne Norder som handledare, chef för sektionen och expert på molekylär typning.

Resultatet av arbetet visade att de genotyper av de olika virushepatiterna som finns i Estland är karakteristiska för de genotyper som identifieras från de flesta västländerna. En genotyp III hepatit A stam en orsakade ett stort utbrott bland missbrukare 1998, men såväl innan som efter utbrottet sprids ett flertal stammar av genotyp IA, vilken troligtvis är den endemiska estniska hepatit A-genotypen. För hepatit B var genotyperna A och D de vanligaste, några av dessa stammar liknade stammar från östra Sibirien, troligtvis pga spridning i forna Sovjetunionen av orena blodprodukter. De vanligaste hepatit C-subtyperna som identifierades var dels den svårbehandlade 1b, som sprids nosokomialt och är den ursprungliga hepatit C- typen i Östeuropa, dels subtyp 3a som introducerats till Estland via intravenöst missbruk.

Tekniken används även vid Smittskyddsinstitutet för identifiering av stammar i andra länder och motsvarande arbete pågår även för undersökning av vanligt förekommande virusstammar i Sverige.

I fjol anmäldes totalt 1 456 fall av hepatit B i Sverige. 985 av dessa var smittade utomlands. Motsvarande siffror för hepatit A var för 2007 69 respektive 36 fall.

Ladda ner avhandlingen: Molecular epidemiology of hepatitis A, B and C in Estonia