Plasmodium knowlesi är en malariaparasit som huvudsakligen infekterar makakapor i Sydostasien. Sporadiska fall av human smitta har rapporterats tidigare. I en uppmärksammad studie från malaysiska delstaten Sarawak på Borneo 2004 visades att de infektioner som bedömts mikroskopiskt som P. malariae egentligen var P. knowlesi ( Singh et al Lancet 2004 ). Ursprungligen ansågs detta vara ett mindre utbrott som mest var av akademiskt intresse då infektionen ej verkade ge allvarlig malaria och kunde handläggas som P. malariae. I en ny rapport har det dock visats att 27.7% av malariafallen i Sarawak 2001-2006 orsakades av P. knowlesi och att infektionen kan ge allvarliga sjukdomsförlopp och dödsfall ( Cox-Singh et al CID, 2008 ). Eventuellt har infektionen börjat spridas inte bara från apor utan även mellan människor.

Förutom från Malaysia, har enstaka fall av P. knowlesi rapporterats från Thailand och Myanmar. Infektionen anses dock endast förekomma i områden i Sydostasien där långsvansade makaker (Macaca fascicularis) och en specifik Anopheles mygga (A. leucosphyrus) finns.

Ett misstänkt fall av P. knowlesi har diagnostiserats vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. En 25-årig tidigare frisk svensk man besökte Sarawak på Borneo under drygt två veckor hösten 2006. Förutom vistelse i städerna Kuching och Miri, besökte han Bako National Park och vandrade i djunglerna i Bario Highlands nära gränsen mot Indonesien. Han intog ingen läkemedelsprofylax mot malaria. Elva dagar efter att han lämnade Bario Highlands debuterade feber, svettningar och huvudvärk och han inkommer högfebril två dygn senare till infektionsakuten på Karolinska i Solna. Snabbtestet för malaria är negativt men kliniska bilden och laboratoriefynd tyder på malaria varför behandling med meflokin per os insätts. Det parasitologiska laboratoriet finner malariaplasmodier men mikroskopiska typningen är osäker, P. vivax och P. malariae är de två alternativen. Patienten förbättras och utskrives feberfri till hemmet efter 1,5 dygn. PCR-analys avseende de sedvanliga fyra humanpatogena species av malaria utfaller negativt varför misstanke om P. knowlesi-infektion uppstår. Preliminära typningsresultat tyder starkt på P. knowlesi.

P. knowlesi bör misstänkas hos patienter med parasiter som mikroskopiskt tolkas som P. malariae efter vistelse i Sydostasien. Parasiten har 24 timmars replikation i blodet och ger ofta höga parasitemier. Patienter bör handläggas som allvarlig malaria och behandlas inneliggande.

Diagnosen ställs med PCR av SSU rRNA genen och konfirmeras med sekvensering. I nuläget finns ingen diagnostik för P. knowlesi i Sverige. Vid oklar infektion utförs i första hand PCR typning för de sedvanliga malariaspecies på Mikrobiologiska laboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Vid misstanke om P. knowlesi skickas provet vidare till Malaysia för typning.
P. knowlesi föreslås nu kunna läggas till P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae som ”den femte humana malariaparasiten”.

/Anna Färnert och Ulf Bronner, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna