Första halvåret 2008 har 21 342 klamydiafall rapporterats (12 028 kvinnor, 9311 män, 3 kön okänt), vilket är 1268 färre fall än samma period 2007 (figur 1). Minskningen har framförallt observerats i de landsting, s.k. A/R-län*, som före 2007 använt testmetoder som inte fångat upp den nya varianten av klamydia (nvCT) ** som upptäcktes hösten 2006 (figur 2). Efter att 2007 ha infört testmetoder som fångar upp även nvCT sågs en ovanligt stor ökning i dessa landsting då många fall som tidigare hade missats kunde diagnostiseras (s.k. ”catch-up” effekt). Dessa landsting rapporterar nu i genomsnitt en minskning i incidens (-10 % bland kvinnor samt -8 % bland män) detta halvår jämfört med första halvåret 2007.

Incidensen är dock trots en minskning fortfarande högre i A/R-län med 243 fall per 100 000 invånare jämfört med övriga landsting som rapporterar 211 fall per 100 000 invånare detta halvår. Orsaken kan vara att klamydia i A/R-landstingen fick en ökad spridning då diagnostik och kontaktspårning för nvCT ej kunde ske före byte av testmetod. Fortsatt analys planeras gällande nvCT påverkan på klamydiaspridningen i dessa landsting.

De landsting som hela tiden använt sig av testmetoder som även fångat upp nvCT, s.k. B/D-län***, kan bättre anses spegla den verkliga utvecklingen vad gäller klamydia i Sverige de senaste åren. I dessa landsting ses ingen fortsatt ökning av antal fall detta halvår jämfört med 2007 vad gäller kvinnor. Hos män rapporteras en mindre ökning på 4 % (112 fall).

Vad gäller könsfördelningen ses en liten ökning av andelen män detta halvår jämfört med året innan (44 % första halvåret 2008 jämfört med 43 % första halvåret 2007), vilket är i linje med en svag trend över den senaste tioårsperioden. Detta kan bero på att fler män nu kommer till testning. Klamydia drabbar främst unga och 87 % av fallen detta första halvår var mellan 15-29 år. Ingen skillnad ses vad gäller medelålder som liksom samma period förra året är 21 år för kvinnor och 24 år för män.

17 barn blev smittade med klamydia i samband med förlossning detta halvår, jämfört med 7 barn samma period 2007.

/Frida Hansdotter, Anders Blaxhult, Avd för epidemiologi

* A/R-län använde sig, före 2007, av Abbot eller Roche testmetoder som inte fångade upp den nya varianten av klamydia.
** För vidare läsning om nvCT se SMI:s webbplats under Kommentarer och specialstatistik samt Eurosurveillance Vol 12, Issue 10, Oct 2007
*** B/D-län använde sig, före 2007, av Becton Dickinson testmetod som fångade upp även den nya varianten av klamydia.