105 syfilisfall (24 kvinnor, 78 män, 3 kön okänt) har rapporterats första halvåret 2008 vilket är 26 färre fall jämfört med samma period år 2007 (figur 1). Av de 105 fallen saknar 22 fall en klinisk anmälan vilket försvårar möjligheten att göra en epidemiologisk beskrivning som inkluderar samtliga fall. Endast tidig syfilis anses smittsam och är anmälningspliktig, men flera fall av sen syfilis anmäls i regel under ett halvår och hamnar då felaktigt i statistiken. Korrigeringar görs i efterhand för att endast behålla fall av tidig syfilis i statistiken, men en viss osäkerhet kring siffrorna kvarstår.

En minskning har detta första halvår framförallt observerats bland män som har sex med män (tabell 1). Minskningen återfinns bland de inhemskt smittade i denna grupp; 23 män rapporteras smittade i Sverige genom sex med annan man detta första halvår jämfört med 47 män samma period 2007. Antalet rapporterade fall av män som har sex med män smittade utomlands har inte förändrats nämnvärt detta första halvår jämfört med samma period 2007 (14 fall 2008 jämfört med 12 fall 2007).

Av de 23 fall av män som smittats genom sex med annan man i Sverige har 20 rapporterats från Stockholms län, vilket kan bero dels på en större grupp män som har sex med män samt en större risk att bli smittad här jämfört med övriga Sverige. De män som smittats genom sex med annan man utomlands har framförallt smittats i Västeuropa.

Tabell 1: Rapporterad smittväg bland män jan-jun 2007 samt 2008
Smittväg jan-jun 2007 jan-jun 2008
Heterosexuell 14 14
Homosexuell 59 37
Mor-barn 1 1
Okänd 28 26
Totalt 102 78

Trots en nedgång i antal fall bland män som har sex med män detta halvår är antal fall stort jämfört med för 10 år sedan (se figur 2).

Av de 14 heterosexuellt smittade männen har fyra smittats i Sverige, två i övriga Europa, tre i Afrika, fyra i Mellanöstern och en i Asien. Av de 26 männen med okänd smittväg har sex stycken anmälts från flyktingklinik och nio stycken saknar en klinisk anmälan. En del av dessa fall kan vara sen syfilis som inte är smittsam och inte heller anmälningspliktig.

24 fall har rapporterats bland kvinnor vilket är två färre fall än samma period 2007. För hälften av dessa fall saknas uppgift om smittland. Bland kvinnorna med känt smittland har tre smittats i Sverige, fem i Asien, två i Mellanöstern, en i Afrika samt en i Sydamerika.

Medelåldern är högre för män (39 år) än för kvinnor (31 år). Ett barn har rapporterats smittat i samband med förlossning före ankomst till Sverige.

/Frida Hansdotter, Anders Blaxhult, Avd för epidemiologi