Socialstyrelsen publicerade i oktober 2007 rekommendationer till landstingen om screening av vissa grupper som kan ha fått hepatit C-smittat blod via blodtransfusion mellan åren 1965 och 1991. De grupper det handlar om är personer som fått blodtransfusioner som barn mellan åren 1965 och 1991. Mer information finns på Socialstyrelsens hemsida .

Socialstyrelsen kommer under hösten 2008 att genomföra en genomgång av resultaten från de olika aktiviteter som landstingen har startat under slutet av 2007 och under 2008 för att hitta personer som kan ha smittats med hepatit C. Denna genomgång kommer att ligga till grund för det vidare arbetet med att hitta så många som möjligt av dem som smittats med hepatit C via blodtransfusioner.

Landstingen har gått ut med information på olika sätt och uppmanat personer som vet/tror att de fått blod före 1992 i Sverige att testa sig. Hittills under 2008 (januari-juni) har 136 fall (103 kvinnor, 33 män) som troligen smittats via blodtransfusion i Sverige rapporterats till SMI, att jämföra med 48 fall (29 kvinnor, 19 män) motsvarande period 2007 och 40 fall (25 kvinnor, 15 män) 2006. De senaste fem åren har i genomsnitt 80 fall/år med denna smittväg anmälts.

Av de 136 som anmälts 2008 är de flesta äldre, drygt 70 % är över 50 år, 5 % är 30 år eller yngre. En fjärdedel av kvinnorna hade fått blod i samband med förlossning. Sju fall uppges ha smittats neonatalt. Anledning till given transfusion saknas dock på hälften av anmälningarna.

Sedan slutet av 1989 då hepatit C-viruset blev möjligt att diagnostisera och sjukdomen blev anmälningspliktig enligt smittskyddslagen har totalt ca 43 000 fall anmälts i Sverige. Den vanligaste smittvägen är intravenöst missbruk, cirka 65 % uppges smittade på detta sätt. Drygt 2600 (6 %) har smittats via blod/blodprodukter i Sverige. På många anmälningar saknas uppgift om smittväg eller anges den vara okänd, vilket kan bero på att sjukdomen sällan ger akuta symptom och smittillfället alltså kan ligga långt tillbaka i tiden.

För mer information om hepatit C se SMI:s webbplats: Sjukdomsinformation , Statistik , Årsrapport 2007

/Ragnhild Janzon, Avd. för epidemiologi