Streptococcus pneumoniae, pneumokocker, med nedsatt känslighet för penicillin G, MIC = 0,5 mg/ml (PNSP): Sammanställning av anmälningar enligt smittskyddslagen för första halvåret 2008

Under första halvåret 2008 har 372 fall med PNSP inrapporterats, en minskning med 9,5 % jämfört med förra halvåret. Anmälningar har inkommit från alla 21 landsting (från 1-143 fall/landsting). Skåne och Stockholm står för 74 % av alla anmälda fall. Övriga landsting rapporterar mellan 1-17 fall av PNSP. Smittspårningsintensitet samt riktade screeningprogram för PNSP varierar mellan de svenska landstingen vilket påverkar antalet nyupptäckta fall.

Under perioden har totalt 13 fall av PNSP rapporterats med invasiva infektioner, 12 i blod och en i hjärn-/ryggmärgsvätska.

Av alla PNSP-fall rapporteras 67 % som sannolikt smittade i Sverige och 9 % som smittade utomlands. För resterande fjärdedel saknas uppgift om smittland. För majoriteten, 58 % av alla PNSP-fall, är smittväg okänd eller saknas. Bland de fall där smittväg finns angivet står smitta inom barnomsorg för 23 % av fallen.

Fallen är jämt fördelade mellan könen och av alla PNSP-fall återfinns 58 % i åldersgruppen 0-4 år och 8 % utgörs av åldersgruppen 5-9 år.

De vanligaste serotyperna under det första halvåret av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin var i sjunkande ordning serotyp 19F, 14, 9V, 6B, 23F, och 19A. Tidigare år har framför allt serotyp 9V dominerat bilden. Molekylär epidemiologisk analys är under utförande för att studera spridningen av isolat av serotyp 19F på klonal nivå.

/Tomas Söderblom, Johan Struwe, Birgitta Henriques-Normark, Avd. för epidemiologi och bakteriologi, SMI med hjälp av lokala smittskydds-och vårdhygienenheter samt mikrobiologiska laboratorier