Första barnen med rotavirusorsakad diarrésjukdom sjukhusvårdade redan i början av oktober

Ett 20-tal barn har under oktober månad sjukhusvårdats för rotavirusorsakad diarrésjukdom vid svenska sentinelsjukhus i Göteborg och Stockholm. De första barnen lades in redan i början av oktober. Säsongstarten brukar vara tidigast i november men kan ibland dröja till efter jul. Den varierar också över landet.

Rotavirus orsakar enligt internationella studier 40-60 procent av fall i öppen- och slutenvård med akut diarrésjukdom hos små barn (0-5 år). Sjukdomen är inte anmälningspliktig idag varför kunskaperna om sjukdomen är begränsad. En 12-månadersstudie har just avslutats vid fyra svenska barnsjukhus (Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, Sachsska barnsjukhuset och Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm samt barnkliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå) med syfte att samla in säkrare och aktuella uppgifter om antalet barn som årligen sjukhusvårdas med laboratorieverifierad rotavirusinfektion, hur länge de sjukhusvårdas och vilka komplikationer som uppstår i samband med diarrésjukdomen samt vilka olika genotyper av rotavirus som cirkulerar i samhället. Data från denna studie visar att bara i Stockholmområdet beräknas ca 600 barn med rotavirusorsakad diarrésjukdom ha sjukhusvårdats under vintersäsongen 2007-2008. I en tidigare svensk studie från 1990-talet beräknades 1500-1700  barn sjukhusvårdas årligen i hela Sverige.

I USA infördes vaccination mot rotavirus under 2006. Vid det årliga ICAAC-mötet som hölls den 25-28 oktober, 2008 rapporter nu flera amerikanska barnsjukhus redan en signifikant minskning av antalet sjukhusvårdade fall av rotavirusorsakad diarrésjukdom under vintersäsongen 2007-2008. Från New York State Department of Health (11 sentinelsjukhus) rapporterades en minskning med 84%, trots att vaccinationstäckningen inte nått mer än till ca 60%. Den största minskningen sågs i denna undersökning hos barn i åldrarna 6-35 månader.

Undersökningen vid svenska barnsjukhus kommer att kunna användas vid ett ställningstagande till om rotavirusvaccin ska införas i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Förhoppningsvis kommer genotypning av cirkulerade stammar att fortsätta under den kommande vintersäsongen.

/Kari Johansen, Anh Nhi Tran, Avdelningen för virologi, Kjell-Olof Hedlund, Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap, Smittskyddsinstitutet