Under 2007 diagnostiserades 8276 fall med Clostridium difficile-infektion i Sverige, vilket indikerar en kraftig ökning jämfört med tidigare mättillfällen. Internationella siffror talar för ett ökande antal fall i såväl Nordamerika som Europa. Utöver detta finns internationella rapporter om en förändrad epidemiologi samt spridning av särskilt aggressiva typer. I Sverige tycks betydande skillnader i förekomst och diagnostik föreligga mellan landstingen.

För att sammanfatta kunskapsläget kring diagnostik, epidemiologi och prevention av C. difficile-infektion inbjuder Smittskyddsinstitutet tillsammans med Universitetssjukhuset i Örebro till en SMI-dag i ämnet. Dagen riktar sig särskilt till läkare på kliniskt mikrobiologiska laboratorier, infektionsläkare, läkare och sjuksköterskor aktiva inom vårdhygien och smittskydd, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) samt läkare under utbildning inom såväl klinisk bakteriologi och virologi som infektion samt till biomedicinska analytiker och mikrobiologer.

Datum: Torsdagen den 15 januari 2009, kl. 09.30 – 16.00
Plats: Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro.

Mer information, program och anmälningsformulär finns på SMI:s webbplats under Kalendarium.